Pascal source: ULES1801.PAS


unit ules1801;

interface
Procedure Generer1801;
implementation

uses SysUtils, bhushald, ugen1801;
const
   maxblokk = 20;            // skal vera 20
   vkl = 123;
   hkl = 125;
type
   matrise     = array[1..4096] of byte;
   str15      = string[15];
   str12      = string[12];

   geotypeX     = array [1..7] of byte;
   geotype     = record
             amtetG     : byte;
             prestegjeldetG : byte;
             soknetG     : byte;
             blokknrG, startnrG: ^smallint;
            end;
   geotypeNY     = record
             amtet,prestegjeldet,soknet:byte;
             blokknr,startnr:integer;
             end;

   geotype2     = record
             amtnr,
             prestegjeldnr,
             soknnr,
             prestegjeld  : integer;
             blokknr    : integer;
             startnr    : integer;
             sisteblokk   : integer;
             sluttnr    : integer
            end;
   geotype3     = record
             prestegjeldnr,
             soknnr,
             sokn      : integer;
             blokknr    : integer;
             startnr    : integer;
             sisteblokk   : integer;
             sluttnr    : integer;
             einby     : byte
            end;
   geotype4     = record
             prestegjeld  : integer
            end;
   geoteksttype   = array[1..26,0..7] of str15;

   amttype     = array[1..20]   of boolean;

   bytypeX     = array [1..5] of byte;
   bytype      = record
             soknG:byte;
             blokknrG,
             startnrG: ^smallint;
             end;
   bytypeNY      = record
             sokn:byte;
             blokknr,
             startnr: integer;
            end;

   vartype     = (slag,hushald,alder,alder_5,alder_10,sivil,sivil_10,
            yrke,yrke2,kjonn,amt,pgj,sogn,slutt);

var
   log3fil:text;

   amtvari,prevari,sokvari,famvari,aldvari,sivvari,yrkvari,kjovari,yrk2vari
          : matrise;

   datafil    : file;

   antblokker  : integer;
   amtvar,prevar,sokvar,famvar,aldvar,sivvar,yrkvar,kjovar,yr2var
          : vartype;

   blokknr    : array[hushald..slutt] of integer;

   byen     : longint;

   AntallSokn,
   AntallPrestegjeld,
   ipgj,isokn,
   gpgj,gsokn,

   anthenting,
   hentestart,
   hentetal     : integer;
   geofil      : file of geotypeX;
   geolinjeX    : geotypeX;
   geolinje     : geotype;
   georec      : geotypeNY;
   byfil      : file of bytypeX;
   byrecX      : bytypeX;
   byrec      : bytype;
   byNY       : bytypeNY;
   KodeFilErOpna,
   GeoFilErOpna,
   PgjFilErOpna,

   forste,geolese  : boolean;
   pgjfil      : file of geoteksttype;
   geotekst     : geoteksttype;
   prestegjeldmat  : array[1..26] of geotype2;
   soknmat     : array[1..100] of geotype3;
   geomat      : array[1..26,0..7] of geotype4;
   nr,blokknor   : real;
   filnamn     : TSearchRec;
   ValgtAmt,
   AntAmt      : byte;
   AmtHer      : amttype;
   ValdeAmt     : array[1..17] of byte;

   filen      : str12;

   ArneSittTal   : Longint;
   ib,penr,nestebynr,nesteby : longint;

procedure hentdata(startnr,antall : integer;var lager : matrise;
          variabel : vartype);

var iso,ip,i,tal,start,slutt  : integer;

begin
  if not (variabel in [amt,sogn,pgj]) then
  begin
   seek(datafil,startnr-1);
   blockread(datafil,lager,antall);
   if variabel in [hushald,alder,alder_10,alder_5,sivil_10,kjonn] then
   for i:=1 to antall*128 do if lager[i]<255 then
   begin
   tal:=lager[i];
   case variabel of
   hushald:  tal:=tal mod 128;
   alder:   tal:=tal mod 128;
   alder_5:  tal:=((tal mod 128)+4) div 5;
   alder_10: tal:=((tal mod 128)+9) div 10;
   sivil_10: tal:=tal div 10;
   kjonn:   tal:=tal div 128
   end;
   lager[i]:=tal
   end
  end
  else
  if variabel in [pgj,amt] then begin
  for ip:=1 to AntallPrestegjeld do
  with prestegjeldmat[ip] do if blokknr>0 then
  if anthenting in [blokknr..sisteblokk] then
  begin
   if anthenting=blokknr then start:=startnr else start:=1;
   if anthenting=sisteblokk then slutt:=sluttnr else slutt:=4096;

   if variabel=pgj then
   begin
   for i:=start to slutt do lager[i]:=prestegjeldnr;
   if slutt<4096 then for i:=slutt+1 to 4096 do lager[i]:=255
   end;
   if variabel=amt then
   begin
   for i:=start to slutt do lager[i]:=ValgtAmt;
   if slutt<4096 then for i:=slutt+1 to 4096 do lager[i]:=255
   end
  end
  end
  else
  for iso:=1 to AntallSokn do
  with soknmat[iso] do if blokknr>0 then
  if anthenting in [blokknr..sisteblokk] then
  begin
   if anthenting=blokknr then start:=startnr else start:=1;
   if anthenting=sisteblokk then slutt:=sluttnr else slutt:=4096;
   if variabel=sogn then
   begin
    for i:=start to slutt do lager[i]:=iso;
    if slutt<4096 then for i:=slutt+1 to 4096 do lager[i]:=255
   end;
  end;
end;

procedure telopp(hentetal,anthenting : integer);

var siste,i : integer;
   bynr:byte;
begin
   siste:=hentetal*128;

   for i:=1 to siste do
   begin
   inc(penr);
   if penr=nestebynr then begin
     byen:=nesteby;
     if not eof(byfil) then begin
      read(byfil,byrecX);
      byrec.soknG:=byrecX[1];
      byrec.blokknrG:=@byrecX[2];
      byrec.startnrG:=@byrecX[4];
      byNY.sokn:=byrec.soknG;
      byNY.blokknr:=byrec.blokknrG^;
      byNY.startnr:=byrec.startnrG^;
      with byNY do begin
        nesteby:=sokn;
        if (nesteby>0) and (nesteby<99) then
         bynr:=nesteby;
        ib:=blokknr;
        nestebynr:=ib*128+startnr;
      end
     end
   end;
   if (byen>0) and (byen<99) then
     jan.by:=byen
   else
     jan.by:=0;
   if (Form1.RadioGroup2.ItemIndex=0)
//  By og landsbygd
   or ((Form1.RadioGroup2.ItemIndex=2) and (jan.by>0) and (jan.by<99))
//  Berre by
   or ((Form1.RadioGroup2.ItemIndex=1) and (jan.by=0)) then begin
//  Berre landsbygd
    if (prevari[i]>0) and (prevari[i]<255)
    and (famvari[i]>0) and (famvari[i]<255) then begin
     with jan do begin
      pgj:=prestegjeldmat[prevari[i]].prestegjeld;
      pgjkode:=prevari[i];
      inc(jan.folketal);
      jan.stilling:=famvari[i];
     end;
     if jan.stilling<24 then begin
      with jan do begin
       amt:=amtvari[i];
       sokn:=soknmat[sokvari[i]].sokn;
       if Form1.RadioGroup1.ItemIndex=2 then
//     * Amt
        if pgj<100 then
         pgj:=18
        else
         pgj:=amt
       else
       if Form1.RadioGroup1.ItemIndex=0 then begin
//     * sokn
        if pgj>100 then
         pgj:=sokn;
        if Form1.RadioGroup2.ItemIndex=2 then
//      * sokn og berre by
         pgj:=byen;
       end;
//     default=prestegjeld
       alder:=aldvari[i];
       kjonn:=kjovari[i];
       sivstat:=sivvari[i];
       yrke:=yrkvari[i];
       yrk2:=yrk2vari[i];
//      Kallar hovudrutine i BHUSHALD
       Leggtil(jan);
       inc(ArneSittTal);
       if ArneSitttal mod 1000 = 0 then
        writeln(log3fil,ArneSittTal);
      end // with
     end // if
     else begin
      if jan.stilling=Anstalt then begin
        inc(Form1.anstalth);
        inc(Form1.anstaltp);
      end
      else if jan.stilling>Anstalt then
        inc(Form1.anstaltp);
     end;
    end // if prevari[i]...
   end // Form.RadioGroup2.ItemIndex=0
   end // else
end;


procedure SetKonstantar;
begin
   KodeFilErOpna:=false;
   GeoFilErOpna:=false;
   PgjFilErOpna:=false;
   famvar:=hushald;
   aldvar:=alder;
   sivvar:=sivil;
   yrkvar:=yrke;
   yr2var:=yrke2;
   kjovar:=kjonn;
   amtvar:=amt;
   prevar:=pgj;
   sokvar:=sogn;


   blokknr[hushald]:=1;
   blokknr[alder]:=2;
   blokknr[alder_5]:=2;
   blokknr[alder_10]:=2;
   blokknr[sivil]:=3;
   blokknr[sivil_10]:=3;
   blokknr[yrke]:=5;
   blokknr[yrke2]:=4;
   blokknr[kjonn]:=2;
   geolese:=true;
   forste:=true;
   anthenting:=1;
end;

procedure lagtabell;

var
   hentestart,hentetal : integer;

begin
   reset(byfil);
   anthenting:=0;
   hentestart:=1;
   penr:=0;
   nesteby:=0;
   nestebynr:=1;
   repeat
   inc(AntHenting);
    if hentestart<antblokker-32 then hentetal:=32 else
    hentetal:=antblokker-hentestart+1;
    hentdata((blokknr[amtvar]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,amtvari,amtvar);
    hentdata((blokknr[prevar]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,prevari,prevar);
    hentdata((blokknr[sokvar]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,sokvari,sokvar);
    hentdata((blokknr[famvar]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,famvari,famvar);
    hentdata((blokknr[aldvar]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,aldvari,aldvar);
    hentdata((blokknr[sivvar]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,sivvari,sivvar);
    hentdata((blokknr[yrkvar]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,yrkvari,yrkvar);
    hentdata((blokknr[kjovar]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,kjovari,kjovar);
    hentdata((blokknr[yr2var]-1)*antblokker+hentestart,hentetal,yrk2vari,yr2var);

    telopp(hentetal,anthenting);
   hentestart:=hentestart+32;
   writeln(log3fil,'Lagtabell: hentestart',hentestart);
   until hentestart>antblokker;
end;


procedure HentDir(path : string; var AmtHer : amttype;var AntAmt : byte);

var i,j,feil, DosError: integer;

begin
   AntAmt:=0;
   for i:=1 to 18 do AmtHer[i]:=false;
   DosError:=FindFirst(path,faarchive,filnamn);
   while DosError=0 do
   begin
   Inc(AntAmt);
   val(copy(filnamn.name,7,2),i,feil);
   AmtHer[i]:=true;
   DosError:=FindNext(filnamn)
   end;
   j:=1;
   for i:=1 to 17 do
    if AmtHer[i] then begin
     ValdeAmt[j]:=i;
     inc(j);
    end;
  AntAmt:=j-1;
end;

procedure HentFil(Valgtamt:integer);

begin
   if KodeFilErOpna then closefile(datafil);
   str(ValgtAmt:2,filen);
   if filen[1]=' ' then filen[1]:='0';
   filen:=string(chr(vkl))+'1801'+string(chr(hkl))+filen;
   assignfile(datafil,innkat+filen+'.kod');
   reset(datafil);
   KodeFilErOpna:=true
end;

procedure FiksPrestegjeld;

var i,j : integer;
//   tf:textfile;
begin
   if GeoFilErOpna then begin
    closefile(geofil);
    closefile(byfil);
   end;
   GeoFilErOpna :=true;
   assignfile(geofil,innkat+filen+'.geo');
   reset(geofil);
   assignfile(byfil,innkat+filen+'.by');
   AntallSokn:=0;
   AntallPrestegjeld:=0;
   for i:=1 to 26 do
   for j:=0 to 7 do
   with geomat[i,j] do prestegjeld:=0;
   while not eof(geofil) do
   begin
   read(geofil,geolinjeX);
   geolinje.amtetG:=geolinjeX[1];
   geolinje.prestegjeldetG:=geolinjeX[2];
   geolinje.soknetG:=geolinjeX[3];
   geolinje.blokknrG:=@geolinjeX[4];
   geolinje.startnrG:=@geolinjeX[6];
   georec.amtet:=geolinje.amtetG;
   georec.prestegjeldet:=geolinje.prestegjeldetG;
   georec.soknet:=geolinje.soknetG;
   georec.blokknr:=geolinje.blokknrG^;
   georec.startnr:=geolinje.startnrG^;
   with georec do
   begin
    amtet:=amtet-128;
    ipgj:=100*amtet+prestegjeldet;
    isokn:=ipgj*10+soknet;
    nr:=int(startnr)+int(blokknr)*128;
    blokknor:=trunc(nr/4096)+1;
    startnr:=trunc(nr-(blokknor-1)*4096);
    blokknr:=trunc(blokknor);
    if (isokn<>gsokn) or (ipgj<>gpgj) then
    begin
    if antallSokn>0 then
    begin
     if startnr>1 then
     soknmat[AntallSokn].sisteblokk:=blokknr else
     soknmat[AntallSokn].sisteblokk:=blokknr+1;
     if startnr>1 then
     soknmat[AntallSokn].sluttnr:=startnr-1 else
     soknmat[AntallSokn].sluttnr:=4096
    end;
    if prestegjeldet<99 then
    begin
     inc(AntallSokn);
     soknmat[AntallSokn].einby:=byen;
     soknmat[AntallSokn].sokn:=isokn;
     soknmat[AntallSokn].blokknr:=blokknr;
     soknmat[AntallSokn].startnr:=startnr
    end
    end;
    if ipgj<>gpgj then
    begin
    if AntallPrestegjeld>0 then
    begin
     if AntallPrestegjeld>0 then
     prestegjeldmat[AntallPrestegjeld].sisteblokk:=blokknr else
     prestegjeldmat[AntallPrestegjeld].sisteblokk:=blokknr+1;
     if AntallPrestegjeld>0 then
     prestegjeldmat[AntallPrestegjeld].sluttnr:=startnr-1 else
     prestegjeldmat[AntallPrestegjeld].sluttnr:=4096
    end;
    if prestegjeldet<99 then
    begin
     inc(AntallPrestegjeld);
     prestegjeldmat[AntallPrestegjeld].prestegjeld:=ipgj;
     prestegjeldmat[AntallPrestegjeld].blokknr:=blokknr;
     prestegjeldmat[AntallPrestegjeld].startnr:=startnr
    end
    end;
    gsokn:=isokn;
    gpgj:=ipgj
   end
   end;
   with prestegjeldmat[1] do prestegjeldnr:=1;
   ipgj:=1;
   for i:=2 to AntallPrestegjeld do with prestegjeldmat[i] do
   begin
   prestegjeldnr:=0;
   soknnr:=0;
   for j:=1 to i-1 do
   if prestegjeldmat[j].prestegjeld=prestegjeld then
   prestegjeldnr:=prestegjeldmat[j].prestegjeldnr;
   if prestegjeldnr=0 then
   begin
    inc(ipgj);
    prestegjeldnr:=ipgj
   end
   end;
   for i:=1 to AntallPrestegjeld do
   with prestegjeldmat[i] do
   geomat[prestegjeldnr,0].prestegjeld:=prestegjeld;
   for i:=1 to AntallSokn do with soknmat[i] do
   begin
   soknnr:=sokn mod 10;
   for j:=1 to AntallPrestegjeld do
   if prestegjeldmat[j].prestegjeld=sokn div 10 then
   prestegjeldnr:=prestegjeldmat[j].prestegjeldnr;
   geomat[prestegjeldnr,soknnr].prestegjeld:=sokn div 10
   end;
   if PgjFilErOpna then closefile(pgjfil);
   PgjFilErOpna :=true;
   assign(pgjfil,innkat+filen+'.pgj');
   reset(pgjfil);
   read(pgjfil,geotekst);
   antblokker:=filesize(datafil) div 5;
{   assignfile(tf,'d:\wutemp\test.txt');
   append(tf);
   for i:=1 to AntallPrestegjeld do begin
    for j:=1 to 7 do
     if geotekst[i,j]<>'' then
       writeln(tf,prestegjeldmat[i].prestegjeld,';',geotekst[i,0],';',j,';',geotekst[i,j]);
   end;
   closefile(tf);}
end;


Procedure Generer1801;
var iamt:smallint;
begin
   assignfile(log3fil,utkat+'log3.txt');
   rewrite(log3fil);
   Hinit('ArneSitt.txt');
   ArneSittTal:=0;
   jan.folketal:=0;
   SetKonstantar;
   HentDir(innkat+string(chr(vkl))+'1801'+string(chr(hkl))+'*.KOD',AmtHer,AntAmt);
   for iamt:=1 to AntAmt do
   begin
   ValgtAmt:=ValdeAmt[iamt];
   HentFil(ValgtAmt);
   FiksPrestegjeld;
   lagtabell;
   end;
   if GeoFilErOpna then begin
    closefile(geofil);
    closefile(byfil);
   end;
   if PgjFilErOpna then closefile(pgjfil);
   closefile(log3fil);
   HDone;
end;


end.

Generated by PAS2HTML, copyrights © 1996,97 by COAS, All rights reserved.