UiB

AHKR instituttet

IT-sida for UiB

Studentportalen

Røvastiar: Arne Solli : Avhandling : Programdokumentasjon

Programdokumentasjon

Dei fleste av desse programma er spesifikke og løyser spesifikke oppgåver. Dei er i liten grad generelle slik at dei kan nyttast i andre samanhengar direkte utan programmering. Ved bruk av andre type data, andre folketeljingar, må t.d. lesemodulen skrivast om.

Hovudprogram

  • Ugen1801 Les koda filer for 1801-teljinga og genererer individfiler, hushaldsfiler og kommuneaggregat
    • Ugen1801 brukar følgjande modular
    • ules1801Modul for lesing av 1801-amtsfiler
    • ules1801Modul for koding og aggregering av hushald
  • preadtek Les folketeljingsfiler og genererer individfiler, hushaldsfiler og ulike kommuneaggregat
    • Preadtek brukar følgjande modular
    • cen1901.hpp Klassebibliotek for lesing av norske folketeljingsfiler (1865 og 1900)
    • coderel.hpp Klassebibliotek for koding av ulike felt
    • precoden.h Konstantar (norsk) for basiskoding av ulike felt
  • Ukodeles Les koda individ-filer for generering av livsløpsvariablar på fleire nivå, by/land, regionar. Aggregerer også matrikkelen 1886 frå bruk til brukar og til kommunenivå
  • Hjelpeprogram

  • upgjkommKodar prestegjeld og bynr i 1801-filer om til NSD-kommunenr
  • Merge Fletting av NSD-stat filer.
  • CurveFit Delphi-modul nytta i PGEN1801 for utrekning av variablar for livsløpsovergangar.

    Andre programdelar

    1. Nordic + Soundex Tilpassing av soundex til skandinaviske namn. Den opprinnelege Soundex-algroritma var utvikla på amerikanske namn og tek ikkje omsyn til at i skandinavia har same namn varierande skrivemåtar som Karl/Carl, Conrad/Konrad, Christopher/Kristoffer, Zecilie/Cecilie/Sesile.