[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS114 : Forelesingar : Familie og hushald.

Ressursar til Familie og hushald.

Støtteark til forelesing.

Hovudtema og sentrale omgrep

 • Familie, husstand, hushald
 • Paternalisme, patriarkat, patriarkal
 • Det europeiske giftermålsmønster
 • "Life-cycle servants", giftarmål, levebrød
 • livsløpovergang, vendepunkt, generasjon.
  Faser: barndom, ungdom, vaksen, alderdom, føderåd/vilkår. Kjønnsskilnader/sosiale skilnader?

  Nokre spørsmål til pensum

  1. Kva for hovudskilnader i storleik og samansetning finn du mellom hushalda i Norge. Beskriv kort og forklar. Er det samanfall mellom standsgrupper og hushaldsstruktur? Forklar.
  2. Kva er Det europeiske giftarmålsmønsteret. Karakteriser! Standsskilnader m.o.t giftermålsalder. Kvifor?
  3. Er den sosiale og offentleg kontrollen like sterk for alle grupper i samfunnet?
  4. Kva er ein life-cycle servant?
  5. Kva meiner Kjeldstadli med paternalisme og patrikal?
  6. Samanlikn omgrepa "Husbandly/paternal autority" hos Wiesner med "Patriarchy society" hos Henry Kamen.
  7. Kva ligg i omgreps-"trilogien": Stillstand, Avstand og Husstand hos Knut Kjeldstadli
  8. Vil definisjonen av hushald og familie i pensum (t.d. Dyrvik) vere tilfredstillande for å analysere dagens familiestruktur?
  9. Kva er argumentasjonen for at kvinner i (Nord-)Vest-Europa i større grad sjølvstendige enn sine medsøstre i sør og aust?
  10. , sjå Wiesner s. 71-72 og s. 296-299.

  Sentralt pensum


  Ståle Dyrvik (1983): Historisk demografi : ei innføring i metodane. Bergen. (Kompendium)
  Merry E. Wiesner: Women and Gender in Early Modern Europe, kapittel 2-3 og 8. Særleg side 71 ff, s. 89 ff og s. 291 ff.
  Henry Kamen: Kapittel 1 (s. 14-18) og kapittel 7 (s. 157-167)
  Knut Kjeldstadli: Standssamfunnets oppløsning, kompendium

  Metode

  Hushaldsanalyse: Skjema og eksempel. Berre skjema

  Kjelder

  Hushald

  Utdrag 1801-teljinga frå garden Reed i Gloppen

  Patriarkat. Stat og hushald

  Desse kjeldene syner samanstillinga av staten og hushaldet, jfr. Wiesner s. 292.
  Jean Bodin, Six books of the Commonwealth Sjå Wiesner s. 292
  Robert Palmer, PATRIARCHA or the Natural Power of Kings

  Paternalisme

  Er det moment i desse avtalane (plassseddelen) som syner at det er jordeigar som veit best? Og bestemmer kva som er best for husmannen?
  Husmannskontrakt, Sukkestad, 1813
  Husmannskontrakt 1825

  Ekstra litteratur

  Sølvi Sogner: Far sjøl i stua og familien hans : trekk fra norsk familiehistorie før og nå. Oslo. s. 45-67. (1990).

  Lenker

  Studieplan
  Pensum
  Forelesingar
  Semesterplan
  [an error occurred while processing this directive] Thursday, 15-Sep-2005 14:00:42 CEST [an error occurred while processing this directive]