UiB > HF > LLE > Sandøy

 

 

                                  Publikasjonar

                                                        Helge Sandøy:

 

1974:

Eit språk i kamp. Om færøysk målreising. I: Mål og Makt 3/1974: 2-21.

 

1975:

Språk og politikk. Oslo 1975.

Vi slepp ikkje unna Aasen. I: Fram 5/1975. [Melding av Magne Myhren (red.): Ei bok om Ivar Aasen.]

Den nasjonale argumentasjonen − ein fare for målideologien. Gule Tidend 4.12.1975/Riksutgåva nr. 7, kronikk. S. 6−7.

Å vere færøying før og nå. I: Syn og Segn 5/75 s. 259−267.

 

1976:

Meir Aasen. I: Fram 4/1976. [Melding av Ivar Aasen: Heim­syn. 100-års minne­utgåve.]

Pronomenformene me og vi. Oslo 1976. [Innstilling for fagnemnda i Språkrådet. Skriven saman med Per Arvid Ølm­heim.]

Pronomenformene me og vi. I: Språknytt 4/1976: 2-5. [Skriv­en saman med Per Arvid Ølmheim.]

Laust samansette verb i vestnordisk. Ein samanliknande leddstillings­analyse for islandsk, færøysk og romsdalsmål. Oslo 1976. [Magister­gradsav­handling.]

To målsyn. I: Kontrast 58 (1/1976) s. 4−12.

Ein unødvendig leivning. I: Fram. [Melding av Gustav Indrebø: Kva er målreising?]

Helge Sandøy svarar Magnar Juklestad. I: Vestlandsfa'n 2-1976. S. 7.

Styreframlegget – svakt og einsidig. I: Dag og Tid 3/8-76.

 

1977:

Forholdet mellom bokmål og nynorsk ved dei høgare lære­stadene våre. [Utgreiing for Norsk språkråd. Stensil­utgåve.] Oslo 1977.

*(Saman med Lars S. Vikør] Språkplanlegging – Føresetnader, retningslinjer og føl­gjer. I: Mål og Makt 4/1977: 12-29.

Island: Historia ligg gjømt i språket. I: Lars S. Vikør: Språk­politikk på fem kontinent. Oslo 1977. S. 75-98.

Å sjå samfunnet gjennom språket. I: Syn og Segn 8/1977: 507-511. [Melding av Else Ryen (red.): Språk og kjønn. Oslo 1976.]

*(Saman med Unn Spjelkavik.) Norsk grunnkurs. (Studiebok, Øvingsbok, Fasit og sju kursbrev.) (Norsk korrespondanseskole.) Oslo 1977. [Ei om­arbeiding av Unn Spjelkavik: Norsk grunnkurs. Bokmål.]

Lars. S. Vikør, Knut S. Vikør, Vidar Jetne, Helge Sandøy, Olav Dalgard, Alf Frydenberg, Thore Roksvold, Tore Unhammer, Sverre Tusvik, Shannon Brubeck, Sigmund Skard, Arne Grimstad, Åse Gruda Skard, Ernst Håkon Jahr: Noregs Mållag og Språklig Samling − to spørsmål og ei klårgjering. I: Dag og Tid nr. 89, 18. nov. 1977.

 

1978:

Om målrørsla på engelsk. I: Gula Tidend/Riksutgåva 12.2.78. [Melding av Lars S. Vikør: The New Norse Language Movement. Oslo 1975.]

Om vår språklige framtid og samtid. I: Språknytt 1.1978: 8-10. [Melding av De nor­diske språkenes framtid (Norsk språk­råd, Skrifter 19.) Oslo 1977.]

Språkspalta. [Artikkelserie.] I: Bygdanytt. Elnesvågen. (19.10.78: Dialekt­grensene fortel historie, 9.11.78:  Snakkar vi breitt?, 28.11.78: «I ska innji Freninj. I va innji Frenå», 9.12.78: Dialekt­forskjellar på Romsdals­halvøya, 6.1.79: Rett og gale. Skrift og tale, 4.2.79: Korleis skal stadnamna våre skrivast?, 24.3.79: ‘Tjuk­ke’ lydar, 19.5.79: Kjønn og stammer i språket, 30.6.79: Når språket forandrar seg, 4.9.79: Saman­sette namn, 1.12.79: Å bløffe med ord.)

 

1979:

«Garpegenitiv» i romsdalsmålet. I: Eigenproduksjon 6-1979: 43-55.

Tenkepause i språksosiologien? I: Syn og Segn 8/1979: 505-511. [Melding av Jo Kleiven (red.): Språk og samfunn. Oslo 1979.]

Ein vest-nordisk aspektkonstruksjon. I: Thore Pettersson (red.): Aspec­tology. Workshop at the Fifth Scandinavian Conference of Linguistics. Stockholm 1979. S. 69-88.

Vel nynorsk! Romsdal. [Hefte om romsdalsmålet og nynorsk, utgitt av Noregs Mål­lag.] Oslo: Noregs Mållag 1979.

 

1980:

Språklære for lærarskolen. I: Norsklæraren 3/1980: 60-62. [Bokmeld­ing av Arne Torvik: Norsklære. Oslo 1979.]

 

1981:

Svar på merknadene i samband med meldinga av Arne Torviks Norsk­lære. I: Norsklæraren 1/1981: 54-57.

Aasen, Ivar Andreas. [Leksikonartikkel.] I: Paxleksikon band 6. Oslo: Pax forlag 1981. S. 589-591. Dansk versjon på Leksikon for det 21. århundrede her.

Vinje, Aasmund Olavsson. [Leksikonartikkel.] I: Paxleksi­kon band 6. Oslo: Pax forlag 1981. S. 498-499. Dansk versjon på Leksikon for det 21. århundrede her.

[Melding av] Kerstin Nordenstam: Svenskan i Norge. Språk­lig variation hos svenska invandrare i Bergen. I: Maal og Minne 3−4/1981: 229-238.

*(Saman med Joar Stegane.) Spesialkurs i nynorsk. S. 1-228. Oslo: Rikstrygdeverket 1981.

5. Vik­ingtid og høgmellom­alder  (om lag 800 til 1350), 6. Seinmellomalderen (1350-1536) og 13. Dei nordiske grannemåla. I: Almenningen, Olaf, Thore A. Roksvold, Helge Sandøy, Lars S. Vikør: Språk og sam­funn gjennom tusen år. (1. utg.) Oslo: Universitetsforlaget 1981. S. 28-45 og 154-162.

 

1982:

Å skrive talemål. I: Mål og Makt 2/1982: 2-18.

Romsdalsmålet. Skisse til ein grammatikk. Bergen: Nordisk institutt 1982.

Språkmakt og språkundertrykking. I: Hovdenak o.fl. (red.): Språkundertrykking. Oslo 1982. S. 19-38.

Grammatisk utvikling i norsk talemål i dag. I: Mål og Makt 3/82: 2-20.

Olaf Almenningen, Thore Roksvold, Helge Sandøy, Lars S. Vikør: Mislykka slakt! I: Frisprog 9/1982 (1. mai 1982) s. 6.

 

1983:

Norsk og nordisk. Ny lærebok i språkhistorie. I: Norsk­læraren 3/1983: 59-60. [Melding av Arne Torp: Norsk og nordisk før og nå. Oslo 1982.]

Derfor kan ikkje materialet vårt bli fullstendig! I: Folkmålsstudier 28/1983: 121-129.

 

1984:

Edb og talemålsforsking. Erfaringar frå prosjektet «Tale­mål hos ungdom i Bergen». I: Humanistiske data 3/1984: 29-37.

 

1985:

Norsk dialektkunnskap. Oslo: Novus forlag 1985.

Ideologiar og argumentasjon i islandsk språkdebatt. I: Språklig Samling 3/1985: 14-17.

Gustav Indrebø – forskaren og stridsmannen. I: Språklig samling 3/1985: 18-19. [Melding av Kjell Venås: For Noreg og Ivar Aasen. Oslo 1984.]

Påvirkninga frå den aukande samfunnsorganiseringa og lovgivinga på språkbruken. I: Språk og samfunn i Norden etter 1945. (Nordisk språk­sekretariats rapporter 5.) Oslo 1985. S. 135-148.

5. Vik­ingtid og høgmellom­alder  (om lag 800 til 1350), 6. Seinmellomalderen (1350-1536) og 13. Dei nordiske grannemåla. I: Almenningen, Olaf, Thore A. Roksvold, Helge Sandøy, Lars S. Vikør: Språk og sam­funn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie.  (2. utg.) Oslo: Universitetsforlaget 1985. S. 27-42 og 147-154.

 

1986:

«Han er åt og kjem seg». Om ein vestnordisk aspektkon­struksjon. Bergen: Nordisk institutt 1986.

Trykk og tonem i dialekten i Ytre Romsdal. I: Norsk lingvistisk tidsskrift 1-2/1986: 133-142.

Frænen – tolking og mistyding. I: Namn og Nemne 3-1986: 19-32.

[Melding av] Arnold Dalen; Skognamålet. Ein fonologisk analyse. Novus forlag. Oslo 1985 [...] I: Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1986: 117-124.

Fræn-namnet. Tyding og lagnad. I: Gammalt frå Fræna 1986. Elnesvå­gen 1986. S. 7-19.

 

1987:

Dialekt og standardtalemål. I: Egil Børre Johnsen (red.): Vårt eget språk 1. Oslo 1987. S. 308-318.

Dialektane våre. I: Egil Børre Johnsen (red.): Vårt eget språk 2. Oslo 1987. S. 60-173.

Norsk dialektkunnskap. (2. utg.) Oslo: Novus forlag 1987.

Eitkvart om somt, men neppe noko om alt. Om «ei nokre» pronomen i romsdalsk. I: Bull, Jahr, Wiggen (red.): Mål og medvit. Heiders­skrift til Kjell Venås på 60-års­dagen 30. november 1987, frå vener og læresveinar. Oslo: Novus forlag 1987. S. 150-178.

Lydskriftstandard til stadnamnregistrering. I: Botolv Helleland (red.): Den 4. nasjo­nale konferansen i namne­gransking. Oslo 1987. S. 34-56.

Om ein lydskriftstandard. I: Botolv Helleland (red.): Den 4. nasjonale konferansen i namne­gransking. Oslo 1987. S. 145-163.

5. Vik­ingtid og høgmellom­alder  (om lag 800 til 1350), 6. Seinmellomalderen (1350-1536) og 13. Dei nordiske grannemåla. I: Almenningen, Olaf, Thore A. Roksvold, Helge Sandøy, Lars S. Vikør: Språk og sam­funn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie. (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget 1987. S. 27-42 og 147-154.

Transskripsjonsstandard til Norsk stadnamnbase. Innføring i transskrip­sjonsstan­darden og katalog til over dei fono­logiske systema i stadnamn­basen. Bergen: Nordisk institutt. 1987.

 

1988:

Samsvarbøying av adjektiv og perfektum partisipp i norske dialektar. I: A. Bjørkum og A. Borg (red.): Nordiske studiar. Oslo 1988. S. 85-117.

Empiriske krav til ein fonologisk beskrivelse. I: Norsk lingvistisk tidsskrift 1-2/1988: 253-263.

Olai Skulerud – vitskapsmannen. I: Jarle Bondevik (red.): Frå smått til stort. Nor­distikk i Bergen gjennom 70 år. (Eigenproduksjon 33/1988.) Bergen 1988. S. 80-112.

*(Saman med Unn Spjelka­vik.) Norsk hovudmål for grunnskolen I. Nynorsk. (Studiebok, Øvingsbok, Fasit og sju kursbrev.) [2. utg. av Norsk grunnkurs.] Oslo: Norsk korrespondanseskole 1988. [Ei om­arbeiding av Unn Spjelkavik: Norsk grunnkurs. Bokmål.]

 

1989:

Færøysk fonologi. Bergen: Nordisk institutt 1989.

Holdningar til bydialektar i Noreg. I: Tijdschrift voor Skandina­vistiek 1−2/89: 59−81.

Transskripsjonsstandard til Norsk stadnamnbase. Innføring i transskrip­sjonsstan­darden og katalog til over dei fono­logiske systema i stadnamn­basen. (2. utg.) Bergen: Nordisk institutt 1989.

 

1990:

Vestlandet – der fjordane batt folket saman. I: E. H. Jahr (red.): Den store dialekt­boka. Oslo 1990. S. 63−87.

Språkhistorie – forsking og formidling. I: Mål og Makt 3−4/90: 12−26.

Kvar går norsk talemål? I: Årsmelding 1989 frå Kulturstyret i Hordaland. Sak 19. Fylkestinget i Ulvik 24.−26. april 1990. Bergen 1990. S. 5-11.

Sosiolingvistikken – status i dag. I: K. L. Berge & Ulla-Britt Kotsinas (utg.): Stor­stadsspråk och storstadskultur i Norden. Stockholm 1990. S. 217-220.

Eldste namna og eldste busetnaden i Fræna kommune. Namn og busetnad før refor­masjonen. I: Gammalt frå Fræna 1990. Elnesvågen 1990. S. 7-38.

5. Vik­ingtid og høgmellom­alder  (om lag 800 til 1350), 6. Seinmellomalderen (1350-1536) og 13. Dei nordiske grannemåla. I: Almenningen, Olaf, Thore A. Roksvold, Helge Sandøy, Lars S. Vikør: Språk og sam­funn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie. (4. utg.) Oslo: Universitetsforlaget 1985. S. 27−42 og 147−154.

 

1991:

Åmdal og Åndalsnes. I: Namn og nemne 8-1991: 7-13.

Attraksjon av supinum i færøysk og norsk. I: Danske folkemål 33 (1991) s. 251-262.

Opning av konferansen. I: Sandøy o.fl. (red.): Språkideologi og språkplan­legging i Noreg. Bergen: Nordisk institutt 1991. S. 9-11.

Kva skjer med norsk talemål i dag? I: Proceedings of the Ninth Biennial Conference of the British Assoication of Scandinavian Studies held at the University of East Anglia 8-11 April 1991. S. 224-242. Norwich 1991.

Dialekten i Romsdal. I: Jon Peder Vestad: DE SA ME – ord og uttrykk frå Rødven etter Aase Hunnes. Molde 1991.

[Melding av] Klaus-Christian Küspert: Vokalsysteme im Westnord­ischen: Isländisch, Färöisch, Westnorwegisch. (Tübingen 1988.) I: Maal og Minne 3-4/91:207-211.

Helge Sandøy, Arne Torp, Kjell Ivar Vannebo og Lars S. Vikør (red.): Språkideologi og språkplan­legging i Noreg. Bergen: Nordisk institutt 1991.

 

1992:

Puslespelet norsk. I: Språknytt 4/92 s. 10-12.

Faroese – a minority language or a national language? The socio-political problem of becoming and being a fully-fledged small national language. I: G. Blom et al. (eds.): Minority languages. The Scandinavian experience (Nordic language secretariat Report 17.) Oslo 1992. S. 57-74.

Nynorsk med sideformer. (Vedlegg til Erna Osland: Danella D: Søte drops og skarpe knivar, Damms forlag.) 4 s. Oslo 1992.

5. Vik­ingtid og høgmellom­alder  (om lag 800 til 1350), 6. Seinmellomalderen (1350-1536) og 13. Dei nordiske grannemåla. I: Almenningen, Olaf, Thore A. Roksvold, Helge Sandøy, Lars S. Vikør: Språk og sam­funn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie. (5. utg.) Oslo: Universitetsforlaget 1992. S. 34-55 og 191-202.

Indefinite pronouns in Faroese. I: Jonna Luis Jensen & Jóhan Hendrik W. Poulsen (red.): The Nordic Languages and Modern Linguistics. Procedings of the Seventh International Conference of Nordic and General Linguistics in Tórshavn, 7−11 August 1989. Tórshavn 1992: Fróðskaparsetur Føroya. S. 547-554.

 

1993:

Kjønnet på ord – eit problem. I: Språklig Samling 1/93 s. 20-21.

Talemål. Oslo: Novus 1993. (1. utg.) 188 s.

Hordamåla. I: Nils Georg Brekke (red.): Kulturhistorisk vegbok. Hordaland. Bergen 1993: Nord 4 Vestkyst. S. 148-151.

Nynorsk ordforråd – resurs eller hindring? I: Språklig Samling 3-1993 (34) s. 18-21

 

1994:

Kognitiv fonologi. I: Nordica Bergensia 1-1994: 3-25.

Namnet Bjørnsund. I: Nordvesten 1-1994. S. 54-57.          

Tradisjon og brot i nynorsk ordtilfang. I: Språklig Samling 1/94. S. 10-16.

Talesyntaks og dialektsyntaks. I: Myking o.fl.: Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Bergen 1994. s. 195-206.          

Johan Myking, Helge Sandøy og Ivar Utne (red.): Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Bergen 1994. (224 s.)

Språkbrevet 1-12/1994. NRK, Oslo. (48 s.)

Stavilsisberandi n í føroyskum. I: Málting 2/94 s. 12-19

Utan kontakt og endring? I: Kotsinas, U-B. & J. Helgander (utg.): Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. S. 38-51. Stockholm 1994.

The nature of overlong syllable in the Scandinavian languages. I: W. Dressler et al. (eds.): Phonologia. Proceedings of the 7th International Phonology Meeting. S. 233-242. Torino: Rosenberg & Sellier 1994.

 

1995:

Rettskrivingsarkitekturen. I: Norsk språkråds skrifter nr. 2: Norma i nynorsk. Debatt. 1995. S. 17-24.     

Norsk ordforråd – resurs eller hindring? I: J.O.Fretland (red.): Korleis bør nynorsken sjå ut? Om norsk språkråd og noermeringa av nynorsken. Oslo 1995. S. 32-35.

Kokkelur. I: Nordvesten 1995. s. 27-30.

Faget ‘nordisk’ både i og utafor Norden. Erfaringar frå eit Erasmus-nettverk. I: J. Cramer o.a. (red.) Nordiskt språksamarbete inom de högre utbildningarna. Reykjavík 1995.s. 17-20.

Sociolinguistic Patterns in Bergen. I: International Journal of the Sociology of Language 115 (1995) s. 109-124.

Språkbrevet 1-11/1995. NRK, Oslo. (44 s.)

Norrike var namnet. [Kronikk.] I: Bergens Tidenede 25.7.95 s. 20.

Kva er opphavet åt landsnamnet? I: Bergens Tidende 14.9.95.

«fremme samarbeid ... som ... fører målformene nærmere sammen.» I: Språklig Samling 4/95 s. 8-10.

Neset på Åndal? I: Romsdalsmuseet. Årbok 1995. s. 153-161        

 

1996:

Å skrive lånorda på norsk. [Kronikk.] I: Bergens Tidende 29.3.1996.

Talemål. (2. utgåve.) Oslo: Novus forlag 1996. 253 s.

Somme – eit semantisk skilje i norske dialektar. I: Nordica Bergensia. 9/96 s. 90-102.

Språkbrevet 1-11/1996. NRK, Oslo. (44 s.)

Språkleg norm og språkleg fridom i norske etermedia. I: Årsberetning  1994-1995. Selskab for Nordisk Filologi. S. 33-39. (Red. Hans Galberg Jacobsen.)

Lars Vassenden. I: Bondevik, Jarle &Willy Dahl & Sigurd Aarnes: Fagprofilar ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 1946 – 1996. S. 138-141. Bergen.

 

1997:

Genuset åt substantiv på -ning i nynorsk. I: Bondevik, Jarle o.fl.: Festskrift til Egil Pettersen. S. 160-177. Bergen: Alma Mater.

Overlange stavingar i nordisk. I: Maj Rejnhammar (red.): Nordiska dialektstudier. Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonferensen. Sigtuna 17-21 augusti 1994. (Skrifter utgivna av språk- och folkminnesinstitutet genom dialektenheten i Uppsala (f.d. dialekt- och folkminnesarkivet. Ser. A:27.) Uppsala. S. 273-283.

Lånte fjører eller bunad? Om norsk skrivemåte av lånord. (Utgreiing for Kulturdepartementet og Norsk språkråd.) 167 s.

Diffusion of a new morphology in Norwegian. (Lagt ut på heimsida åt European Science Foundation, Strassbourg: http://www.esf.org/.) (24 s.)

Færøysk purisme. I: Purisme på norsk? (Norsk språkråds skrifter nr. 4.) Oslo. S. 39-45.

Bjørnsundingen og øyamannen – korleis snakkar dei? I: Nordvesten 11. S. 11-16. Elnesvågen.

Fornorsking og norvagisering. Norsk språkrøkt i 1996. I: Ståle Løland o.a. (red.): Språk i Norden 1997. S. 23-42. Oslo: Novus.

Lån eller import. I: Språknytt 4-97 s. 1-4.

Språkbrevet 1-12/1997. Oslo: NRK. (48 s.)

Rundt Vågen i Bud. Historiske vandringar i stadnamn i Buaværet. I: Gammalt frå Fræna 1997. S. 7-35. Elnesvågen.

Norvegr eller Noríki? I: Arnold Dalen (red.): Gransking av norsk mål i hundre år etter Ivar Aasen. Rapport frå faghistorisk seminar i Trondheim 3. og 4. oktobver 1996. (Skrifter 3 – 1997.) DKNVS. Trondheim. (S. 91-104.)

 

1998:

Munnleg språk – skriftleg språk. I: Randi Alsnes (red.): Nynorsk normert tale – kurshefte. Oslo: Kringkastingsringen. S. 24-32.

Landsdelsnormer. I: Randi Alsnes (red.): Nynorsk normert tale – kurshefte. Oslo: Kringkastingsringen. S. 42-55.

Genitiv. I: Randi Alsnes (red.): Nynorsk normert tale – kurshefte. Oslo: Kringkastingsringen. S. 67-69.

Gjengangarar. I: Randi Alsnes (red.): Nynorsk normert tale – kurshefte. Oslo: Kringkastingsringen. S. 70-74.

Talenorm i NRK. I: Ruth Vatvedt Fjeld & Boye Wangensteen (red.): Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998. S. 158-170 Oslo: Nordisk forening for leksikografi.

Ordforrådet i nynorsk. [Kronikk.] I: Bergens Tidende 12.2.98.

The Diffusion of a New Morphology in Norwegian Dialects. I: Folia Linguistica XXXII/1-2. S. 83-100.

Normering av ordforrådet. Om opptak av gamle importord i nynorsk. I: Nordica Bergensia 19 (1998), 50-100.

Tradisjon eller brott i nynorsk ordforråd. I: Faarlund, Jan Terje (red.): Ordtilfanget i nynorsk – synsmåtar og røynsler. Norsk språkråds skrifter nr. 5, 39-48. Oslo.

Opposisjon til Hans-Olav Enger: The classification of strong verbs in Norwegian with special reference to the Oslo dialect: A study in inflectional morphology. I: Norsk lingvistisk Tidsskrift 1-1998, 104-114

Språkbrevet 1-12/1998. NRK, Oslo.

Samsvarsbøying av perfektum partisipp i nynorsk. I: Akselberg, Gunnstein & Jarle Bondevik (red.): Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 28. desember 1998. S. 211-227. Bergen: Norsk Bokreidingslag.

Breyting á hljóðlengd eða hljóðgildi? I: Íslenskt mál og almenn málfræði 19.-20. árg. 45–83.

Samnemnaren nynorsk. I: Norsk Tidend nr. 3/98.

 

1999:

Sociolinguistc Bibliography of European Countries for 1997. Norway. I: Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolingustics 13. Tübingen: Niemeyer. S. 355-360.

[Melding av] Michael Barnes: The Norn Language of Orkney and Shetland. I: Norsk lingvistisk tidsskrift s. 314-317.

Styring av engelske ord i norsk. Niels Davidsen-Nielsen, Erik Hansen & Pia Jarvad (red.): Engelsk eller ikke engelsk? That is the question. (Dansk Sprognævns skrifter 28.) Købenahvn: Gyldendal. S. 65-90.

Ei digital framtid for nynorsken. Kva bør gjerast? Og korleis? I: Norsk Tidend 1/99 s. 12-13, 1. mars 1999.

Språkbrevet 1-12/1999. Oslo: NRK Kompetanse.

Nynorsk ordforråd – resurs eller hindring. I: Nynorsk ordforråd – resurs eller hindring? I: Studieutvalet i Norsk målungdom (red.): Målføri og nynorsken. S. 62 – 66. Oslo.

Talemålsendring i Noreg. Om bakgrunnen for prosjektet. I: Målbryting. Skrifter frå prosjektet Talemålsendring i Noreg – nr. 2. s. 15 – 17. Bergen: Nordisk institutt.

Å styre valfridomen Helge Omdal (red.): Språkbrukeren – fri til å velge? Artikler om homogen og heterogen språknorm. (Forskningsserien nr. 17. Høgskolen i Agder, Kristiansand 1999.)

Gunn Widmark, Stora vokaldansen. Om kvantitativa och kvalitativa förändringar i fornsvenskans vokalsystem. [Bokmelding.] I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1999. S. 185-191.

 

2000:

Vitnemål frå ein dativbrukar. I: Lennart Elmevik (red.): Dialekter och folkminnen. Hyllningsskrift till Maj Reinhammar den 17 maj 2000, 231-239. Uppsala: Swedish Science Press.

Nation und Sprache: das Norwegische. I: Nation und Sprache. Die Diskussion ihres Verhältnisses in Geschichte und Gegenwart (red. Andreas Gardt). S. 865-905. Berlin: de Gruyter.

Utviklingslinjer i moderne norske dialektar. I: Folkmålsstudier nr. 39 s. 345-384. Helsingfors.

Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk. Oslo: Cappelen forlag. 300 s.

(Redigert og gitt ut:) Olga Brekke: Salten-dialekten. En grammatikk. Fauske: Skjerstad og Fauske bygdeboknemnd. 237 s.

Norske avløysarord. På nettsidene åt Norsk språkråd: http://www.sprakrad.no/hsavlos.htm.

30 former og 7000 språk. I: Språknytt 4-2000. S. 2.

Forstår vi engelsk? I: Tidssignalet, 1/2000 s. 7.

Norske avløysarord. I: Språknytt 3-2000. S. 1-5.

Moderne importord i språka i Norden. Ei gransking av bruk, normer og holdningar. Skisse til prosjekt under Nordisk språkråd. På: http://www.hf.uib.no/moderne/prosjektskisse.html

 

2001:

Språkleg klimavariasjon med anglo-amerikanske vinddrag. I: Språk i Norden 2000 s. 72-95.

«Skal me reise utpå Onen, Vardå eller Riksfjorda?» I: Romsdals Budstikke 31.3.01.

Fotspor i romsdalsdialekten. I: Romsdals Budstikke 15.9.01.

Norsk til engelsk først som sist. I: Dag og Tid 13.6.01.

«Skal du te Sekk?» I: Romsdals Budstikke 28.7.01.

Lågmål frå Vinje. I: Skolefokus nr. 15-2001 s. 32-33.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. I: Språknytt nr. 3/2001.

Galderskjera. I: Romsdals Budstikke 12.9.01.

Den nye teljemåten – ein sosiolingvistisk sensasjon! I: Språknytt 4/2001 s. 19-21 og 28

Somme gav einkvan noko. Ved tapet av nokre delkvantorar i skandinavisk. I: E som Erik. H som 70. Festskrift til Erik Hansen 18. september 2001. Redaktørar: Pia Jarvad, Frans Gregersen, Lars Heltoft, Jørn Lund og Ole Togeby. Reitzels forlag, København 2001. S. 239-255.

Kjentmann for Buaværet. Utg. av Kulturkontoret i Fræna kommune. 6 s.

Færøysk i vestnordisk språkhistorie. I: Kurt Braunmüller & Jógvan í Lon Jacobsen (red.): Moderne lingvistiske teorier og færøsk. (Norsk Sprogråds skrifter.) Novus, Oslo 2001. S. 125-154.

Tilpassing av importord i norsk talemål. I: Våra språk i tid ock rum. Redigerade av Marianne Blomqvist under medverkan av Mirja Saari och Peter Slotte. (Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.) Helsingfors 2001. S. 210-225.

Sociolinguistc Bibliography of European Countries for 1998. Norway. I: Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolingustics 14. Tübingen: Niemeyer. S. 304-308.

Sociolinguistc Bibliography of European Countries for 1999. Norway. I: Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolingustics 15. Tübingen: Niemeyer. S. 201-206.

Romsdalsk? Nynorsk, sjølvsagt! (Utgitt av Romsdal mållag.)

 

2002:

Vikingtid og høgmellomalder (om lag 800 til 1350), Seinmellomalderen (1350-1536, Dei nordiske grannemåla. I: Almenningen, Olaf, Thore A. Roksvold, Helge Sandøy, Lars S. Vikør: Språk og samfunn gjennom tusen år. Ei norsk språkhistorie. (6. utgåve.) Oslo: Universitetsforlaget. S. 29-36, 37-46, 181-190. ISBN 82-15-00252-8

Olaf Almenningen, Arnold Dalen, Helge Sandøy, Arne Torp, Lars S. Vikør, Geirr Wiggen og Dagfinn Worren (red.): Målgranskaren frå Årdal. Heidersskrift til Andreas Bjørkum på 70-årsdagen 30. mars 2002. Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. 128 s. ISBN 82-90954-18-2.

Nordiske språkoppfatningar. I: Nordica Bergensia 26/2002 s. 53-67. (ISSN 0804-5372.)

Norske dialektar. I: Egil Børre Johnsen (red.): Vårt eget språk. S. 101-136. Oslo: Aschehoug. ISBN 82-03-22716-3.

Skrift og tale – to kulturar? I: J. Peter Burgess and Odd Monsson (eds.): Modernity, Nation, Written Culture. Kristiansand, Høyskoleforlaget 2002. S. 113-134. ISBN 82-7634-465-8.

Research in Norwegian language history 1850-1950. An overview. I: Oskar Bandle et al. (red.): The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages.  (Handbücher zur Sprach- und Kommunikations­wissenschaft 22.1.) Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 3 11 014876 5. S. 86-94.

Nordic language history and current trends in dialectology. I: Oskar Bandle et al. (red.): The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages.  (Handbücher zur Sprach- und Kommunikations­wissenschaft 22.1.) Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 3 11 014876 5. S. 304-312.

Lovfest at "undervisningsspråket er til vanleg norsk"! I: Språknytt 1/2002 (Leiar, omslaget.) ISSN 0333-3825.

*(Saman med Åsmund Forfang, Oddrun Grønvik, Eilov Runnestø, Kåre Skadberg, Olav Veka og Lars S. Vikør.) Nynorskrettskrivinga. Utgreiing om og framlegg til revisjon av rettskrivinga i nynorsk. Oslo: Norsk språkråd 2002. 229 s.

Førestellingar om språket. I: Språknytt 3-4/2002. (Leiar, omslaget.) (ISSN 0333-3825.)

Kvar kjem dei norske orda frå? I: P2-Akademiet V, NRK, Oslo, 33–46.  

Norsk tale i to generasjonar. I: Språknytt 3-4/2002 s. 10-13. ISSN 0333-3825.

Avrunding i færøysk, islandsk og norsk.  I: Anfinnur Johansen, Zakaris Svabo Hansen, Jógvan í Lon Jacobsen og Malan Marnersdóttir (red.): Eivindarmál. Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. (Annales societatis scientiarum færoensis, supplementum XXXII.) S. 313-326, Tórshavn 2002: Føroya Fróðskaparfelag. ISBN 99918-41-32-6.

Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2000. Faroe Islands, Norway. I: Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics 16. ISBN 3-484-60449-2. S. 206, 239-243.

Norwegisch. I: Nina Janich & Albrecht Greule (red.): Sprachkulturen in Europa. Ein internationales Handbuch. Tübingen: Gunter Narr Verlag. S. 178-185. ISBN 3-8233-5873-1.

Sjukehus og språk. I: Romsdals Budstikke 11.2.02.

 

2003:

Skriftvariasjon. Språkendring. Kontakt og spreiing. I: Brit Mæhlum & Gunnstein Akselberg & Unn Røyneland & Helge Sandøy: Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. Oslo: Cappelen Akademiske Forlag 2003. S. 166-246. ISBN 82-02-19820-8.

Den norske normeringssirkelen. I: Helge Omdal og Rune Røsstad (red.): Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis. (Forskningsserien nr. 33. Høgskolen i Agder.) Kristiansand: Høyskoleforlaget. S. 259-271. ISBN 82-7634-558-1.

Moderne importord i Norden. I: Henrik Holmberg (red.): Språk i Norden 2002. S. 73-100. [ISBN 82-7433-043-9]

Sociolinguistic Bibliography 2001. Norway. I: Sociolinguistica 17/2003. S. 264-268. [ISSN 0933-1883, ISBN 3-484-60453-0]

Nynorskfolket – kvar, kven og kor mange? I: Ann-Marie Ivars, Sari Maamies, Peter Slotte, Eivor Sommardahl, Marika Tandefelt (red.): Boken om våra modersmål. Festskrift till Mikael Reuter på hans 60-årsdag den 17 maj 2003. S. 309-316. Esbo: Schildts Förlag Ab. ISBN 951-50-1343-7.

Språkendringar med eller utan kontakt i Vest-Norden? I: Kristján Árnason (ed.), Útnorður. West Nordic standardisation and variation. Papers from a Symposium in Stockholm October 7th 2001. Reykjavík: Institute of Linguistics. S. 81–110.

Helge Sandøy, Randi Brodersen og Endre Brunstad (red.): Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. (Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 15.) Volda: Høgskulen i Volda. (ISSN 0807-6243. ISBN 82-7661-178-8.)

Språkomgrepet, språkholdningar og purismen. I: Helge Sandøy, Randi Brodersen og Endre Brunstad (red.): Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. (Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 15.) Volda: Høgskulen i Volda, 19–36. (ISSN 0807-6243. ISBN 82-7661-178-8.)

Purisme i færøysk. I: Helge Sandøy, Randi Brodersen og Endre Brunstad (red.): Purt og reint. Om purisme i dei nordiske språka. (Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. Nr. 15.) Volda: Høgskulen i Volda, 85–109. (ISSN 0807-6243. ISBN 82-7661-178-8.)

Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy (red.): Nordisk dialektologi. Oslo: Novus forlag. ISBN 82-7099-381-6. 575 s.

Helge Sandøy (red.): Med 'bil' i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord. (Moderne importord i språka i Norden 1.) Oslo: Novus forlag. ISBN 82-7099-380-8. 153 s.

Bil, språk og brukskunst – innleiing. I: Helge Sandøy (red.): Med 'bil' i Norden i 100 år. Ordlaging og tilpassing av utalandske ord. (Moderne importord i språka i Norden 1.) Oslo: Novus forlag. S. 7–8.

[Melding av] Martin Skjekkeland: Tysk-danske lånord i nynorsk og i bygdemåla. Om ein frisk debatt – og om ei gransking av ordtilfanget i to bygdemål. (Forskningsserien nr. 16. Høgskolen i Agder.) Kristiansand: Høgskolen i Agder, 1999. 130 sider. (ISSN: 0806-5934, ISBN: 82-7117-386-3.) I: NLT 2/2003 s. 291-296.

Morsmål. Leiar til Språknytt 3-4/03.

Nynorsken står støtt. [Kronikk] I: Bergens Tidende 14.1.03.

 

2004:

Dialektvariasjonen i Österbotten. Ei drøfting av Barbro Wiiks doktoravhandling. I: Svenska landsmål og svenskt folkliv 2003 s. 75-88. ISSN 0347-1837.

Å røre ved bokstavane. [Kronikk.] I: Dagbladet 6.4.04 s. 38. På nettet: http://www.dagbladet.no/kultur/2004/04/06/395237.html

[Review of] Michael Barnes, Faroese Language Studies. I: Nowele 44 (2004) s. 121–131.

Språkstyring og språkendring i Noreg. Politikk eller kulturelt hegemoni. Utlagt 2.6.04 på: http://www.sprakradet.no/lysebu/sandoy.pdf (etter okt. 2004: http://www.sprakradet.no/templates/Page.aspx?id=3361)

Helge Sandøy, Endre Brunstad, Jon Erik Hagen og Kari Tenfjord (red.): Den fleirspråklege utfordringa. 136 s. Oslo: Novus. ISBN: 82-7099-387-5.

Den fleirspråklege utfordringa. I: Helge Sandøy, Endre Brunstad, Jon Erik Hagen og Kari Tenfjord (red.), Den fleirspråklege utfordringa, 7-15. Oslo: Novus. ISBN: 82-7099-387-5.

Lær av dei som får det til! I: Språknytt 2/2004 s. 2. (Leiarartikkel.)

Norsk skrivemåte av importord. (2. utgåve.) På: http://www.sprakrad.no/norvag04.pdf

Holmar og skjer på og kring Bjørnsund. I: Nordvesten 2004 s. 3-11.

Types of society and language change in the Nordic countries. I: Britt-Louise Gunnarsson ofl. (red.): Language Variation in Europe. Papers from the Second International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE 2, Uppsala University, Sweden, June 12-14, 2003, Uppsala: Department of Scaninavian Languages. S. 53-76. ISBN 91-631-5214-2.

Stridregnar det? I: Dag og Tid nr. 33/2004 (14. august 2004).

Bibliography 2002 Norway. I: Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 18. S. 238–242.

Bibliography 2002 The Faroe Islands. I: Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 18. S. 217.

Helge Sandøy og Jan-Ola Östman (red.): "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. (Moderne importord i språka i Norden II.) Oslo: Novus. 275 s. [82-7099-395-6]

Helge Sandøy & Jan-Ola Östman: Språkpåverkan och ansvar inom språkpolitik i Norden. I: Helge Sandøy og Jan-Ola Östman (red.), "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. (Moderne importord i språka i Norden II.) S. 7–29. Oslo: Novus.

Norvagisering og fornorsking. I: Helge Sandøy og Jan-Ola Östman (red.): "Det främmande" i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska ord. (Moderne importord i språka i Norden II.) Oslo: Novus. S. 107-141. [82-7099-395-6]

Norsk eller engelsk? I: Bergens Tidende 12.3.04 s. 25.

 

2005:

Bjarne Ulvestad. Minneord. I Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. DKNVS. Årbok 2004. S. 123-126. Trondheim. ISBN 82-471-6023-4.

The typological development of the Nordic langugages. I: Phonology. I: Oskar Bandle et al. (red.): The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 2.  (Handbücher zur Sprach- und Kommunikations­wissenschaft 22.2.) Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 3 11 017149 X. S. 1852-1871.

Sociolinguistic structures chronologically IV: Icelandic and Faroese. I: Oskar Bandle et al. (red.): The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 2.  (Handbücher zur Sprach- und Kommunikations­wissenschaft 22.2.) Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 3 11 017149 X. S. 1923-1932.

Gun Widmark, Inge Lise Pedersen, Helge Sandøy: The development of the Nordic languages from the mid-16th century to the end of the 18th century: Sociolinguistic aspects. I: Oskar Bandle et al. (red.): The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 2. (Handbücher zur Sprach- und Kommunikations­wissenschaft 22.2.) Berlin: Walter de Gruyter. ISBN 3 11 017149 X. S. 1332-1345.

Importerte ord i 1905. I: Språknytt 1-2/2005 s. 26-29. (ISSN 0333-3825)

The dative case in Old Norse, Modern Faroese and Modern Norwegian. I: Papers on Scandinavian and Germanic language culture. Published in honour of Michael Barnes on his sixty-fifth birthday 28 june 2005. (Nowele 46/47, H.F. Nielsen ed.) S. 227-241. ISBN 87-7674-037-4

Normering som kamp om symbol- og premissmakt. Frå norsk normeringshistorie. I: Språk i Norden 2005. S. 61-80.  ISBN 0108-8270.

Presset mot språka i Norden. I: Språk i Norden 2005. S. 177-196. ISBN0108-8270.

Frå "en levende organisme" til språklig "usus". I: Gulbrand Alhaug, Endre Mørck, Aud-Kirsti Pedersen: Mot rikare mål å trå. Festskrift til Tove Bull. Oslo: Novus 2005. S. 93-106. (Trykt oppatt i Språklig Samling 3/2006 s. 7-12.)

Standardspråk og dialektendring. I: Melander, Björn o.fl. (red.), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet. S. 71-80. ISBN 91-506-1810-5. ISSN 0083-4661.

 

2006

Korleis ein gammalnorsk dialekt blei til det færøyske språket. I: Norsk språk og kultur i Vesterveg. Bergen: Vestnorsk Utvandringssenter/Vestmannalsaget/Norsk Bokreidingslag. 2006. S. 7−24. ISBN 82-7834-031-5

Språk og region i historisk perspektiv. I: Jan Ragnar Hagland (red.), Regional språkhistorie. Rapport frå eit seminar i regi av Det kongelige Norske Videnskabers Selskab 14.–15. oktober 2005. (Skrifter 2006-1.) Trondheim: DKNVS. S. 20–39. ISBN 82-519-2143-0. ISSN 0368-6310.

Stabeisen bak bokmålet. [Melding av Egil Børre Johnsen: Unorsk og norsk. Knud Knudsen. En beretning om bokmålets far. Grimstad. Bokbyen forlag 2006.] I: Dag og Tid 12.8.06 s. 20.

Glimt frå middelalderen gjennom eldste dokumenta frå Fræna. I: Gammalt frå Fræna 2006. S. 7-23. ISBN 82-90839-21-9

Áhersla í tökuorðum í norsku. I: LESIÐ Í HLJÓÐI fyrir Kristján Árnason sextugan 26.desember 2006. S. 94–97. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnussen.

Irriterande fornying. [Innlegg.] I: Bergens Tidende 11.12.06 del 2 s. 10.

Nordiske språkkulturar i møte med globaliseringa. I: Helge Sandøy & Kari Tenfjord (red.), Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. S. 73–98. Oslo: Novus. ISBN 978-82-7099-449-6.

Helge Sandøy & Kari Tenfjord: Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. I: Helge Sandøy & Kari Tenfjord (red.), Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. S. 7–18. Oslo: Novus. ISBN 978-82-7099-449-6.

Helge Sandøy & Kari Tenfjord (red.), Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus. 316 s. ISBN 978-82-7099-449-6.

 

2007:

Kvantifisering og typologisering av språkendring og samfunn. I: Lennart Elmevik (red.), Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria. Föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20–22 januari 2006. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolfphi XCVII.) Uppsala. S. 145–160. ISBN 91-85352-69-1.

Experiences from Nordic research collaboration in linguistics. I: Nordlyd 34 (Scandinavian Dialect Syntax 2005), 1 (2007). S. 25–33, dvs. på: http://www.ub.uit.no/baser/nordlyd/viewissue.php?id=11

*(Saman med Lars Helge Nilsen.) Både i pose og sekk. Framlegg til språkpolitikk for Universitetet i Bergen. Bergen: Universitetet i Bergen. 65 s.

Bente Selback & Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. (Moderne importord i språka i Norden III.) ISBN: 978-82-7099-472-4. 173 s.

Bente Selback & Helge Sandøy: Avisspråk og importord. I: Bente Selback & Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. (Moderne importord i språka i Norden III.). S. 9–24 ISBN: 978-82-7099-472-4.

Helge Sandøy: Avisspråket i Norden – ei jamføring. I: Bente Selback & Helge Sandøy (red.): Fire dagar i nordiske aviser. Ei jamføring av påverknaden i ordforrådet i sju språksamfunn. (Moderne importord i språka i Norden III.). S. 127–155. ISBN: 978-82-7099-472-4.

Nynorsk – sidemål for alle? I: Dag og Tid 12.10.07 s. 25.

Helge Sandøy & Hjalmar P. Petersen. 2007. Tilpassing av importord i færøysk talemål. I: Pia Jarvad & Helge Sandøy (red.), Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning (Moderne importord i språka i Norden VII), Oslo: Novus, 53–72. ISBN: 978-82-7099-484-7

Pia Jarvad & Helge Sandøy (red.). 2007. Stuntman og andre importord i Norden. Om udtale og bøjning. (Moderne importord i språka i Norden VII.) Oslo: Novus. 221 s. ISBN: 978-82-7099-484-7

 

2008:

Helge Omdal og Helge Sandøy (red.): Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn. (Moderne importord i språka i Norden VIII.) Oslo: Novus. ISBN 978-82-7099-490-8.

Hanna Simonsen og Helge Sandøy: Tilpasning af import­ord i det færøske skriftsprog. I: Helge Omdal og Helge Sandøy (red.): Nasjonal eller internasjonal skrivemåte? Om importord i seks nordiske språksamfunn. (Moderne importord i språka i Norden VIII.) Oslo: Novus. S. 69−76. ISBN 978-82-7099-490-8.

Skriftvariasjon. Språkendring. Kontakt og spreiing. I: Brit Mæhlum & Gunnstein Akselberg & Unn Røyneland & Helge Sandøy: Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. (2. og rev. utg.) Oslo: Cappelen Akademiske Forlag 2003. S. 167–240. ISBN 978-82-02-28344-5.

Norske syntaktiske "avvik" i norsk. I: Cecilie Carlsen & Eli Moe, Reidun Oanæs Andersen & Kari Tenfjord (red.), Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. En samling artikler i anledning Jon Erik Hagens 60-årsdag. S. 179–190. Oslo: Novus. ISBN 978-82-7099-506-6.

På talemålsgrunn eller etter læreboknormalen? I: Atle Næss & Thomas Egan (red.), Vandringer i ordenes landskap. Et festskrift til Lars Anders Kulbrandstad på 60-årsdagen. S. 215–230. Vallset: Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-154-9.

Faroese (Färingisch, Färöisch, Färisch). I: Ulrich Ammon & Harald Haarmann (eds.), Sprachen des europäischen Westens / Western European Languages, Erster Band / Volume I. S. 237–247. Klagenfurt: Wieser Verlag. ISBN 13-978-3-85129-795-9

 

2009:

"Utan samnorsk: språklig avpolitisering." [Kronikk.] I: Dag og Tid 13. febr. 2009 s. 25.

Standardspråk – kultur og ukultur. I: Helge Omdal & Rune Røsstad (red.), Språknormering – i tide og utide? S. 215–228. Oslo: Novus. ISBN 978-82-7099-518-9.

Forskjellar i likskapane? Om importord i skandinavisk. I: Henrik Hovmark & Iben Stampe Sletten & Asgerd Gudiksen (red.). 2009. I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. København: Afdeling for Dialektforskning. S. 263-276. ISBN 978-87-992447-3-7

Standardtalemål? Ja, men ...! Ein definisjon og ei drøfting av begrepet. I: Norsk lingvistisk tidsskrift 2009, hefte 1 (årgang 27) s. 27-48. ISSN 0800-3076

Language cultures in the Nordic countries. I: Marie Maegaard & Frans Gregersen & Pia Quist & J. Normann Jørgensen (red.). 2009. Language attitudes, standardization and language change – perspectives on themes raised by Tore Kristiansen on the occasion of his 60th birthday, Oslo: Novus, 69–87. ISBN: 978-82-7099-527-1.

Norsk dialektendring i forsking og førestillingar. Utlagt på nettsidene åt Spara talet, Svenska litteratursälskapet i Finland (27.7.2009), dvs. på: http://www.sls.fi/media/pdf/sprakarkivet_norske_dialektendring.pdf)

Nynorsk ordforråd – resurs eller hindring? I: Pål Styrk Hansen & Vanja Jahnsen & Eric Papazian & Arne Torp (red.), Femti år for folkemålet. Utvalgte artikler fra bladet Språklig Samling, Oslo: LSS 2009 s.252-256. ISBN 978-82-303-1311-4

Namn og dialekt på Bjørnsund. I: Arve Hammerøy: Bygdebok for Fræna. Gard og Slekt I. Elnesvågen: Fræna kommune. S. 12–27. ISBN 978-82-90839-25-8.

Bibliography 2007. Faroe Islands. I: Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 23/2009. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S. 224. ISBN 978-3-484-60586-2.

Moderne importord i språka i Norden (MIN). Ei orientering. I: Språk i Norden 2009. Tema: Språkpolitik och språkattityder. S. 85–94. Stockholm: Språkportalen. ISBN 82-7433056-0, ISSN 0108-8270.

Sju nordiske språkkulturar. Korleis? Og korfor? I: Språk i Norden 2009. Tema: Språkpolitik och språkattityder. S. 153–172. Stockholm: Språkportalen. ISBN 82-7433056-0, ISSN 0108-8270.

 

2010:

Andmæli við doktorsvörn Ara Páls Kristinssonar. I: Íslenskt mál og almenn málfræði 31 (2009). S. 208–218. ISSN 0256842X

Tore Kristiansen and Helge Sandøy: Introduction. The linguistic consequences of globalization: the Nordic laboratory. I: International Journal of the Sociology of language 204. S. 1-8.

Ásta Svavarsdóttir, Ulla Paatola and Helge Sandøy: English influence on the spoken language – with a special focus on its social. Semantic and functional conditioning. I: International Journal of the Sociology of language 204. S. 43–58.

Helge Sandøy and Tore Kristiansen: Conclusion. Globalization and language in the Nordic countries: conditions and consequences. I: International Journal of the Sociology of language 204. S. 151–160.

Tore Kristiansen and Helge Sandøy (issue editors): International Journal of the Sociology of language no. 204 (2010), The Linguistic consequences of globalization: The Nordic countries. ISSN 0165-2516, e-ISSN 1613-3668. 172 s.

Over streken. [Innlegg.] I: Dag og Tid 5. nov. 2010 s. 32

Bibliography 2008. Faroe Islands. I: Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 24/2009. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S. 287. ISBN 978-3-11-022331-6.

 

2011

Romsdalsk språkhistorie. Frå runer til SMS – og vel så det. Oslo: Novus. 343 s. ISBN 978-82-7099-612-4.

Språk i endring − i struktur og i tanke. I: Jon Gunnar Jørgensen & Lars S. Vikør (red.), Nordiskfaget – tradisjon og fornying. Maal og Minne 100 år. Oslo: Novus. S. 55-68. ISBN 978-82-7099-623-0

Norsk orð sem koma aldrei í Íslex. I: Díslex. Sísæt lex(íkógraf)ía kennd Þórdísi Úlfarsdóttur femmtugri 27.4.2011. S. 39−40. Reykjavík: Menningar- og minningarsjóður Mette Magnusen.

Language culture in Norway: A tradition of questioning standard language norms. I: Tore Kristiansen & Nikolas Coupland (eds.), Standard Languages and Language Standards in a Changing Europe. Oslo: Novus. S. 119−126.

Dativen i vekst og fall − men ikkje som relikt. Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar (red.): Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologkonferensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXVI.) Uppsala: Kongl. Gustav Adolfs Akademien för svensk språkkultur. ISSN 0065-0897 ISBN 978-91-85352-90-6. S. 259‒268.

Nordvestlandsk i tidlig moderne tid. I: Helge Sandøy og Ernst Håkon Jahr (red.), Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525−1814). Minneskrift for Kjartan Ottosson. Oslo: Novus. S. 124−143. ISBN: 978-82-7099-655-1.

Fræna tidleg på 1500-talet. I: Gammalt frå Fræna. Elnesvågen: Sogelaga i Fræna kommune. S. 63−76. ISBN 978-82-90839-27-2.

Bibliography 2009. Faroe Islands. I: Ulrich Ammon & Jeroen Darquennes, & Sue Wright (eds.), Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 25/2011. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S. 216. ISBN 978-3-11-023625-5. ISSN 0933-1883

Frå tre dialektar til tre språk. Språklig og ideologisk. I: Gunnstein Akselberg & Edit Bugge (red.), Vestnordisk språkkontakt gjennom 1200 år, Tórshavn: Fróðskapur, s. 19‒38. ISBN 978-99918-65-36-2.

Helge Sandøy og Ernst Håkon Jahr (red.), Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525−1814). Minneskrift for Kjartan Ottosson. Oslo: Novus. ISBN: 978-82-7099-655-1.

2012

Språken i Sverige. Temaredaktörer: Östen Dahl & Lars-Erik Edlund. Stockholm 2010. 176 s. Inb., ill., stort format, + cd. (Sveriges nationalatlas.) I: Svenska landsmål og svenskt folkliv 2011 s. 234-239. ISSN 0347-1837. [Kom ut i februar 2012]

(Odd Einar Haugen, Johan Myking, Helge Sandøy, Kjell Erik Steinbru:) Forord. I: Odd Einar Haugen, Johan Myking, Helge Sandøy, Kjell Erik Steinbru (red.), Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen, Novus forlag, s. 11–17. ISBN 978-82-7099-691-9

Bryt bokmålsdominansen - Kristin Halvorsen tek feil - nynorsken kan ikkje styrkast gjennom pedagogiske tiltak. Kronikk i Klassekampen 11.6.2012, s. 16.

Syntaktisk og semantisk styrt dativ. I: Unn Røyneland og Hans-Olav Enger (red.), Fra holtijar til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen. Oslo: Novus. S. 319–338. ISBN 978-82-7099-704-6

Bibliography 2010. Faroe Islands. I: Ulrich Ammon & Jeroen Darquennes, & Sue Wright (eds.), Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik 26/2012. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. S. 247. ISSN 0933-1883.

 

2013

Stramt språk? Mytar om nynorsk. I: Jens Johan Hyvik & Stephen J. Walton (red.), ‘Der var ruskut å leggja utpå.’ Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. S. 119–137. Oslo: Novus forlag. ISBN 978-82-7099-716-9

Målforma i Fræna - ei sak for omdømmet. Innlegg i Romsdals Budstikke 11.5.2013.

Linguistic globalization: Experiences from the Nordic laboratory. I: Eline Zenner, Gitte Kristiansen (Eds.), New Perspectives on Lexical Borrowing. Onomasiological, methodological and phraseological innovations (Language Contact and Bilingualism), 225–249. Berlin: De Gruyter Mouton. ISBN 978-1-61451-591-3, ISSN 2190-698X

”Norsk som lingua franca i Norge.” Introduksjon [til artikkel av Jon Erik Hagen.] I: Marte Nordanger, Silje Ragnhildstveit og Aasne Vikøy (red.), Fra grammatikk til språkpolitikk. Utdrag fra Jon Erik Hagens forfatterskap. Oslo: Novus forlag. S. 20–21. ISBN: 978-82-7099-745-9.

Driving forces in language change – in the Norwegian perspective. I: Tore Kristiansen & Stefan Grondelaers (red.), Language (De)standardisation in Late Modern Europe: Experimental Studies, 125–151. Oslo: Novus. ISBN 978-82-7099-741-1.

[Melding av] Lehecka, Tomas: Interrelaterade lexikala egenskaper. Engelska adjektivimporter i en svensk tidningskorpus (2012). I: Språk och Stil 2013-23: 243–249. ISSN 1101-1165.

Perspektiv på norsk talemålsforsking siste 100 åra. I: Lennart Elmevik & Ernst Håkon Jahr (red.), Talemålsforsking i Norden dei siste 100 åra. Eit symposium i Åseral i 2011 i høve 100-års-jubileet for Didrik Arup Seips hovudfagsavhandling om åsdølmålet, 79–108. (Acta academiae regiae Gustavi Adolphi CXXVII.)Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. ISBN 978-91-87403-03-3