Beskrivelse av faget INFO100

INFO100 skal gi en grunnleggende innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og denne teknologien sin plass i samfunnet. Emnet skal også gi ei grunnleggjande innføring i informasjonsvitskaplege problemstillingar og gi døme på informasjonsvitskapleg forsking og forskingsmetode. I samband med emnet vert det også gitt noko rettleiing i praktisk bruk av aktuelle maskin- og programvaretypar.

Nicolai Gulbrandsøy ngu062@student.uib.no
Runar Bakken rba008@student.uib.no