Eivind Kolflaaths hjemmeside ved Universitetet i Bergen

Min e-postadresse: eivind.kolflaath@uib.no

Mine telefonnumre: 55 58 95 35 (UiB) og 95 22 18 38 (mobil)

Mitt kontor: Rom 445, Jusbygget og rom 431, Sydnesplassen 12/13 (Institutt for filosofi og førstesemesterstudier)

Min postadresse: Det juridiske fakultet, Postboks 7806, 5020 Bergen

Jeg er professor i filosofi og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fast ansatt ved
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier siden 1999, og ved Det juridiske fakultet siden 2004.

Mitt fagfelt er logikk i vid forstand. Filosofi hovedfag (1994) og doktorgrad (2003). Siden har jeg arbeidet mest med temaer knyttet til det juridiske feltet, særlig bevisbedømmelse og i det siste politietterforskning (se publikasjonsliste nedenfor og oversikt over foredrag). Jeg har også syslet litt med temaet tekstkvalitet i rettsvitenskapelige tekster (se oversikt over foredrag m.m.).


Produksjon

(Oversikt over bøker o.l., artikler m.m., anmeldelser og ymist. En mer fullstendig oversikt over forskningsaktivitet
finner du i Cristin)

Bøker

    Bevisbedømmelse i praksis
Fagbokforlaget, Bergen 2013

    Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss, Fagbokforlaget, Bergen 2004

 
Artikler m.m.

    “Hypoteser i etterforskningsplaner”, i Frode Helmich Pedersen, Nina Sunde, Eivind Kolflaath, Patrick Risan, Kent Madsen, Espen Ingebrigtsen og Egil H. Olsvik: Etterforskning under lupen, PHS Forskning, Oslo 2019 s. 61-99 (åpent tilgjengelig) 

    “Litt om vitenskapeliggjøringen av etterforskningsfaget”, i Knut Erik Sæther, Runar Torgersen, Ulf Stridbeck og Kjerstin A. Kvande (red.): Straff og frihet. Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch, Oslo 2019 s. 435-444

    “Når faktum ikke er gitt” (medforfatter: Ragna Aarli), i Johan Giertsen, Erling Johannes Husabø, Øystein L. Iversen og Berte-Elen Konow (red.): Rett i vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Bergen 2019 s. 145-159 

 
  “Finnes det en bevisbyrde i straffesaker?”, i Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.): Integritet og ære. Festskrift til Henry John Mæland, Oslo 2019 s. 266-280

    “Relative plausibility and a prescriptive theory of evidence assessment”, International Journal of Evidence and Proof 2019 nr. 1-2 (temanummer om Allen og Pardos teori om relativ plausibilitet) s. 121-127 (doi: 10.1177/1365712718815013). 

    “Domskonferansen i straffesaker, Lov og Rett 2018 nr. 6 s. 359-377 (krever tilgang til Idunn, men manuskriptet er åpent tilgjengelig)

    “Replikk om lov og litteratur” (åpen), Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2018 nr. 1 s. 107-109 (se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB)

    “Fortellinger og plausibilitet. Et svar til Frode Helmich Pedersen”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 nr. 4 s. 450-461 

    “Justismord, lov og litteratur. En fortelling om mislykket tverrfaglighet”, utvidet og åpent tilgjengelig versjon av artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift med samme tittel, ferdigstilt 29.7.2016 (se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB) 

    
“Justismord, lov og litteratur. En fortelling om mislykket tverrfaglighet”Nytt Norsk Tidsskrift 2016 nr. 1-2 s. 145-157 (se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB). 

    “En metode for bevisbedømmelsen i straffesaker”, i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 507-534

    “Tre epoker i norsk bevisteori  med særlig vekt på straffeprosessen” (medforfatter: Magne Strandberg), i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 33-47 

    “Fortellingens overbevisende kraft”, i Anne Lise Kjær, Lin Adrian, Jan Engberg, Jonas Gabrielsen, Morten Rosenmeier og Sten Schaumburg-Müller (red.): Retten i sproget. En antologi om samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis, København 2015 s. 129-143

    “Helheter og deler i bevisbedømmelsen”, i Simon Andersson og Katrin Lainpelto (red.): Festskrift till Christian Diesen, Stockholm 2014 s. 405-426

    “Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis”, i Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.): Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år, Oslo 2013 s. 149-170

    “Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet” (medforfatter: Magne Strandberg), i Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, 70 år, Bergen 2013 s. 319-330

    “Bevist utover enhver rimelig tvil”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 s. 135-196
    (finnes i Idunn)

    “Bevisteoretiske perspektiver”, i Ragna Aarli: DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet, Oslo 2011 s. 132-160

    “Tolkningsbegreper i Næss-tradisjonen”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 11-36 

    “Holdbarhet og relevans”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 94-111

    “The Times They Are A-Changin’. Replikk til Rokstad”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 169-173

    “Sannsynlighetsovervekt og kumulering av tvil”, Lov og Rett 2008 s. 149-165 
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Bevisbedømmelse som slutning til beste forklaring”Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s. 171-219 
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Bevisteori på dagsorden (medforfatter: Lisbeth Fullu Skyberg), Kritisk Juss 2006 s. 259-261

    “Bevisbedømmelse sannsynlighet eller fortellinger?”Jussens Venner 2004 s. 279-304 
    (finnes i Idunn og
Lovdata)

    “Flertydige lovtekster”Lov og Rett 2004 s. 464-473
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Semantikk og filosofi”, i Brodersen, Randi B. og Kinn, Torodd (red.): Språkvitskap og vitskapsteori, Ariadne Forlag, Larvik 2000

Anmeldelser

    Markus Jerkø: Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav, anmeldt i Tidsskrift for Strafferett 2018 s. 238-245 (krever tilgang til Idunn, men manuskriptet er åpent tilgjengelig) 

    Erling Eide: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet, anmeldt i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2017 s. 232-237 (krever innlogging, men manuskriptet er åpent tilgjengelig)

    Moa Bladini: I objektivitetens sken en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål, anmeldt i Retfærd 2013 nr. 3 s. 90-96 
    

    Alf Petter Høgberg: I språkets bilde. Elementære logiske emner i juridisk kontekst, anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 391-400 
    (finnes i Idunn)


    Audun Kjus: Sakens fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker, anmeldt i Lov og Rett 2009 s. 508-511 
    (finnes i Idunn og Lovdata)

   
Lena Schelin: Bevisvärdering av utsagor i brottmål, anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 s. 248-253
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

Ymist 

    “Beviskrav og tvil i straffesaker. Foredrag i Verdibørsen, NRK P2 25. oktober 2018 (hør innslaget eller les manuskriptet).

    “Bevisvurdering i moderne retterganger, i Det 41 Nordiska Juristmøtet, Helsinki 2018 s. 399-408 (foredrag holdt i Helsinki 25. august 2017 - manuskriptet kan leses her)

    
“Justismord, lov og litteratur” (kronikk i Morgenbladet 27. mai 2016), og diverse andre avisinnlegg i mai-juni 2016 om justismordprosjektet ved UiB (se samleside om justismordprosjektet)

    “Bevisbedømmelse og helhetsvurderinger” (kronikk i Rett på sak 2013 nr. 1 s. 30-31)

    “The Strength of Arguments” (innlegg på konferansen Argumentation in (Con)TextBergen 4.-6. januar 2007)

    Semantics Unburdened. On the Notion of Philosophical Plausibility in the Context of Natural Language Semantics, 2002 (doktorgradsavhandling)


Tilbake til toppen av siden
 

Sist oppdatert 02.01.20 av Eivind Kolflaath