Eivind Kolflaaths hjemmeside ved Universitetet i Bergen

Min e-postadresse: eivind.kolflaath@uib.no

Mine telefonnumre: 55 58 95 35 (UiB) og 95 22 18 38 (mobil)

Mitt kontor: Rom 445, Jusbygget og rom 431, Sydnesplassen 12/13 (Institutt for filosofi og førstesemesterstudier)

Min postadresse: Det juridiske fakultet, Postboks 7806, 5020 Bergen

Jeg er professor i filosofi og rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fast ansatt ved
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier siden 1999, og ved Det juridiske fakultet siden 2004. 

Mitt fagfelt er logikk i vid forstand. Filosofi hovedfag (1994) og doktorgrad (2003). Siden har jeg arbeidet mest med temaer knyttet til det juridiske feltet, særlig bevisbedømmelse og i det siste politietterforskning (se publikasjonsliste nedenfor og oversikt over foredrag). 


Produksjon

(Oversikt over bøker o.l., artikler m.m., anmeldelser og ymist. En mer fullstendig oversikt over forskningsaktivitet
finner du i Cristin)

Bøker

    Ordlyd og resonnement. Språk- og argumentasjonsteori i samspill med juss, Fagbokforlaget, Bergen 2022 (kommer)

    Formallogikk. Utvalgte emner i klassisk setnings- og predikatlogikk, Karnov Group Norway, Oslo 2020 

    Bevisbedømmelse i praksis
Fagbokforlaget, Bergen 2013

    Språk og argumentasjon – med eksempler fra juss
Fagbokforlaget, Bergen 2004
 
Artikler m.m.

    “Brytninger i ELE-tradisjonen”, Norsk Filosofisk Tidsskrift 2022 s.1020

    “The Problem of the Prior in Criminal Trials” (medforfatter: Christian Dahlman), i Christian Dahlman, Alex Stein og Giovanni Tuzet (red.): Philosophical Foundations of Evidence Law, Oxford 2021 s. 287
300

    “Hypoteser i etterforskningsplaner”, i Frode Helmich Pedersen, Nina Sunde, Eivind Kolflaath, Patrick Risan, Kent Madsen, Espen Ingebrigtsen og Egil H. Olsvik: Etterforskning under lupen, PHS Forskning, Oslo 2019 s. 6199 (åpent tilgjengelig) 

    “Litt om vitenskapeliggjøringen av etterforskningsfaget”, i Knut Erik Sæther, Runar Torgersen, Ulf Stridbeck og Kjerstin A. Kvande (red.): Straff og frihet. Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch, Oslo 2019 s. 435444

    “Når faktum ikke er gitt” (medforfatter: Ragna Aarli), i Johan Giertsen, Erling Johannes Husabø, Øystein L. Iversen og Berte-Elen Konow (red.): Rett i vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Fagbokforlaget, Bergen 2019 s. 145159 

 
  “Finnes det en bevisbyrde i straffesaker?”, i Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.): Integritet og ære. Festskrift til Henry John Mæland, Oslo 2019 s. 266280

    “Relative plausibility and a prescriptive theory of evidence assessment”, International Journal of Evidence and Proof 2019 nr. 1-2 (temanummer om Allen og Pardos teori om relativ plausibilitet) s. 121127 (doi: 10.1177/1365712718815013). 

    “Domskonferansen i straffesaker, Lov og Rett 2018 nr. 6 s. 359377 (krever tilgang til Idunn, men manuskriptet er åpent tilgjengelig)

    “Replikk om lov og litteratur” (åpen), Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2018 nr. 1 s. 107109 (se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB)

    “Fortellinger og plausibilitet. Et svar til Frode Helmich Pedersen”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 nr. 4 s. 450461 

    “Justismord, lov og litteratur. En fortelling om mislykket tverrfaglighet”, utvidet og åpent tilgjengelig versjon av artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift med samme tittel, ferdigstilt 29.7.2016 (se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB) 

    
“Justismord, lov og litteratur. En fortelling om mislykket tverrfaglighet”Nytt Norsk Tidsskrift 2016 nr. 1-2 s. 145
157 (se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB). 

    “En metode for bevisbedømmelsen i straffesaker”, i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 507
534

    “Tre epoker i norsk bevisteori
– med særlig vekt på straffeprosessen” (medforfatter: Magne Strandberg), i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 3347 

    “Fortellingens overbevisende kraft”, i Anne Lise Kjær, Lin Adrian, Jan Engberg, Jonas Gabrielsen, Morten Rosenmeier og Sten Schaumburg-Müller (red.): Retten i sproget. En antologi om samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis, København 2015 s. 129
143

    “Helheter og deler i bevisbedømmelsen”, i Simon Andersson og Katrin Lainpelto (red.): Festskrift till Christian Diesen, Stockholm 2014 s. 405
426

    “Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis”, i Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.): Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år, Oslo 2013 s. 149
170

    “Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet” (medforfatter: Magne Strandberg), i Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, 70 år, Bergen 2013 s. 319
330

    “Bevist utover enhver rimelig tvil”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 s. 135
196
    (finnes i Idunn)

    “Bevisteoretiske perspektiver”, i Ragna Aarli: DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet, Oslo 2011 s. 132
160

    “Tolkningsbegreper i Næss-tradisjonen”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 11
36 

    “Holdbarhet og relevans”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 94
111

    “The Times They Are A-Changin’. Replikk til Rokstad”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 169
173

    “Sannsynlighetsovervekt og kumulering av tvil”, Lov og Rett 2008 s. 149
165 
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Bevisbedømmelse som slutning til beste forklaring”Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s. 171
219 h
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Bevisteori på dagsorden (medforfatter: Lisbeth Fullu Skyberg), Kritisk Juss 2006 s. 259
261

    “Bevisbedømmelse sannsynlighet eller fortellinger?”Jussens Venner 2004 s. 279
304 
    (finnes i Idunn og
Lovdata)

    “Flertydige lovtekster”Lov og Rett 2004 s. 464
473
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Semantikk og filosofi”, i Brodersen, Randi B. og Kinn, Torodd (red.): Språkvitskap og vitskapsteori, Ariadne Forlag, Larvik 2000

Anmeldelser

    Tomas Midttun Tobiassen: Når myndighetene griper inn. En studie av legalitetsprinsippet i Høyesteretts praksis, anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2022 s. 176–180 (krever tilgang til Idunn, men manuskriptet er åpent tilgjengelig)

    Markus Jerkø: Bevisvurderingens rettslige rammer. Bevistema, bevisbyrde, beviskrav, anmeldt i Tidsskrift for Strafferett 2018 s. 238245 (krever tilgang til Idunn, men manuskriptet er åpent tilgjengelig) 

    Erling Eide: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet, anmeldt i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2017 s. 232237 (krever innlogging, men manuskriptet er åpent tilgjengelig)

    Moa Bladini: I objektivitetens sken en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål, anmeldt i Retfærd 2013 nr. 3 s. 90
96 
    

    Alf Petter Høgberg: I språkets bilde. Elementære logiske emner i juridisk kontekst, anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 391
400 
    (finnes i Idunn)


    Audun Kjus: Sakens fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker, anmeldt i Lov og Rett 2009 s. 508
511 
    (finnes i Idunn og Lovdata)

   
Lena Schelin: Bevisvärdering av utsagor i brottmål, anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 s. 248
253
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

Ymist 

   
“Stadig uklart om svarte skjermer. Debattinnlegg i Khrono 19. mai 2021. Svar fra UiBs viserektor for utdanning: “Vi ser behovet for en tydeliggjøring om svarte skjermer”, Khrono 22. mai 2021

    “Beviskrav og tvil i straffesaker. Foredrag i Verdibørsen, NRK P2 25. oktober 2018 (hør innslaget eller les manuskriptet).

    “Bevisvurdering i moderne retterganger, i Det 41 Nordiska Juristmøtet, Helsinki 2018 s. 399408 (foredrag holdt i Helsinki 25. august 2017 manuskriptet kan leses her)

    
“Justismord, lov og litteratur” (kronikk i Morgenbladet 27. mai 2016), og diverse andre avisinnlegg i maijuni 2016 om justismordprosjektet ved UiB (se samleside om justismordprosjektet)

    “Bevisbedømmelse og helhetsvurderinger” (kronikk i Rett på sak 2013 nr. 1 s. 30
31)

    “The Strength of Arguments” (innlegg på konferansen Argumentation in (Con)TextBergen 4.
6. januar 2007)

    Semantics Unburdened. On the Notion of Philosophical Plausibility in the Context of Natural Language Semantics, 2002 (doktorgradsavhandling)


Tilbake til toppen av siden
 

Sist oppdatert 22.03.22 av Eivind Kolflaath