Justismord, lov og litteratur
En fortelling om mislykket tverrfaglighetEivind Kolflaath
Universitetet i Bergen

Hjemmeside


I Nytt Norsk Tidsskrift  nr. 1-2 / 2016 (s. 145
157) publiserte jeg en artikkel om justismordprosjektet drevet av tre litteraturvitere i Bergen (Arild Linneberg, Johan Dragvoll og Bjørn C. Ekeland). 

Sammendrag av artikkelen:

Justismordprosjektet som har vært drevet av tre litteraturvitere ved Universitetet i Bergen siden årtusenskiftet, fremstilles av de tre som et tverrfaglig prosjekt i skjæringsfeltet mellom litteraturvitenskap og juss. Tekstene fra prosjektet fremstår imidlertid mer som et forsøk på faglig annektering enn som et oppriktig forsøk på tverrfaglig dialog. En dialog mellom de to fagene blir umulig blant annet fordi de tre forskerne i for liten grad forholder seg til terminologi, begreper og premisser i feltet de kommenterer, og fordi deres omtale og bruk av nøkkeltermer i prosjektet preges av uklarhet og/eller inkoherens. Generelt er det mye ved forskernes retorikk som er mer egnet til å skape avstand enn til å fremme dialog.

En utvidet versjon av artikkelen (ferdigstilt 29.7.2016) ligger åpent tilgjengelig her.

NNT-versjonen kan leses her (krever tilgang til Idunn).

En forkortet versjon av NNT-artikkelen finnes i Morgenbladets tidsskriftportal (åpen).

NNT-artikkelen er også sammenfattet i en kronikk i Morgenbladet 27.5.2016 (tilgjengelig for abonnenter og via Atekst).

Artikkelen i NNT har gitt opphav til debatt og omtale i mediene, se oversikt her

Ingen av de tre forskerne har svart i Nytt Norsk Tidsskrift, men Kaj Skagen publiserte i NNT nr. 3 / 2016 artikkelen "Justismord og karakterdrap" (krever tilgang til Idunn).

I Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift nr. 2 / 2017 har Silje Warberg publisert artikkelen "Rett og litteratur. Fortellinger om forfall og fornyelse"
(åpen), som tar utgangspunkt i min NNT-artikkel og den etterfølgende debatten om justismordprosjektet. Jeg publiserte en replikk til denne i NLvT nr. 1 / 2018: "Replikk om lov og litteratur" (åpen).

Som del av serien "Kulturkamper 2000-2019" oppsummerte Klassekampen 13.12.2019 utviklingen i saken tre år tidligere: "Akademikere i sverdslag" (krever tilgang til Atekst)