UiB

AHKR instituttet

IT-sida for UiB

Studentportalen

Røvastiar: Arne Solli : Avhandling

Innhald

Denne sida inneheld inneheld tekstar, diagram, kjeldemateriale, dataprogram, variabeldokumentasjon og bearbeidde kjeldedata til dr. avhandlinga "Livsløp - Familie - Samfunn: Endring av familiestrukturar i Norge på 1800-talet.".

For kjøp eller lån av avhandlinga ta kontakt med Universitetsbiblioteket i Bergen kontakt Tilvekstavdelingen ved UB, e-post: diss@ub.uib.no, tlf. 55 58 88 38.


 • Avhandling: Livsløp - Familie - Samfunn høgkvalitet PDF-versjon for utskrift (11 MB)
 • Prøveforelesing: Fødslar utanfor ekteskap og sambuarskap mellom ugifte. Normer og åtferd i Noreg på 1800-talet.Oppgitt emne til prøveforelesing, Bergen 27/5-2004.
 • Pressemelding i samband med disputas
 • Edb og Historie: Frå tilfeldig verktøybruk til eigen disiplin Vitskapsteoretisk innlegg til dr. art. graden, Bergen 2003. (pdf-dokument)
 • Hovudfagsoppgåva: Individ - hushald - samfunn. Fisk og jord som grunnlag for hushaldsetablering i Noreg kring år 1800
 • Andre publikasjonar
 • Avhandlingsdokumentasjon Dokumentasjon referert til i avhandlinga "Livsløp - Familie - Samfunn".
 • Avhandlingsressursar Utvidingar, tillegg og endringar av datamaterialet nytta i avhandlinga.
 • Avhandlingsdokumentasjon

  Delar av dokumentasjonen i avhandlinga til dr. art. graden "Livsløp - Familie - Samfunn" er særs omfattande og høver dårleg i eit papirbasert format. Denne samlinga av dokumentasjon inneheld elektroniske versjonane av dokumentasjonen og sjølve datagrunnlaget i form av NSD-analysesett.

 • Folketeljingane nytta i avhandlinga er tilgjengeleg i Digitalarkivet
 • Matrikkelen 1886 er tilgjengeleg hos RHD - Registreringssentralen for historiske data
 • Statistiske data er tilgjengeleg hos NSD Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste og hos Statistisk Sentralbyrå
 • Figurar i kapittel 6 og 9 i fargar
 • Dokumentasjon av dataprogram
 • Ikkje-elektroniske kjelder
 • Variabeldokumentasjon
 • Nedlasting av analysedata
 • Opprinneleg prosjektsøknad (1996)

  Avhandlingsressursar

  Dette er ekstramateriale som ikkje fekk plass i avhandlinga eller som er interessant, men på sida av tema for avhandlinga.
 • Dei eldre og deira plassering i hushald 1800-1900
 • DØD! Hushald 1801 Interaktiv hushaldsanalyse på 1801-teljinga
 • Biografiar
 • Småstubbar