Undervisning

Education

Publikasjonene »Skolestatistikk« og »Fag-
skolestatistikk«, som begge utgis av Kirke- og
undervisningsdepartementet, har oppgaver til
belysning av undervisningsvesenet. I Statis-
tisk Årbok vil en finne summariske oppgaver
fra Universitetet, høyskolene og en del fag-
skoler som ikke er med i de to nevnte publi-
kasjoner.

»Statistiske Tabeller vedkommende Under-
visningsvæsenets Tilstand« som er den første
statistiske publikasjon om skolevesenet, kom
ut i 1840. Denne hadde herredsvise oppgaver
over antall lærere og elever, oppgaver over
fravær ra. m. for året 1837. En liknende pub-
likasjon for året 1840 kom ut i 1843.

I 1857 ble det gitt ut »Statistiske Tabeller
vedkommende Undervisningsvæsenets Tilstand
i Norge 1853«. Disse oppgaver var svært man-
gelfulle.

Skolestatistikken kom ut som egen publika-
sjon første gang i 1866 under navnet »Beret-
ninger om Skole væsenets Tilstand«. Denne
gjaldt årene 1861—63 og hadde bare oppgaver
for landsfolkeskolen.

Statistikk over folkeskolen i byene fikk
man første gang i 1867 og fra 1870 hvert år.
Fra 1875 er det i skolestatistikken også tatt
med en rekke skoler som tidligere ikke var
med. Det gjelder bl. a. de høyere skoler.

     I denne publikasjonen har en fra skolestati-
  stikken bare tatt med oppgaver for folkesko-
lene og de høyere skoler. Noen oversikt over
utgiftene til folkeskolene og de høyere skoler
har en ikke tatt med. Grunnen til dette er
at utgiftene dels forekommer som naturalytel-
ser og dessuten er enkelte utgiftsposter av en
slik art at det er vanskelig å spesifisere dem
på de ulike slags skoler.

Tabellen over uteksaminerte kandidater ved
de tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trond-
heim bygger på publikasjonen »FagskoIestati-
stikk«. Denne har også oppgaver fra de andre
fagskoler, og utkom første gang i 1898 med
oppgaver for skoleåret 1894/95.

Oppgavene over antall uteksaminerte elever
ved Universitetet, krigsskolene og høyskolene
er dels hentet fra Statistisk Årbok og dels fra
de respektive institusjoners årsberetninger.