Forventa levealder ved 0 og 20 år, menn og kvinner. Norge 1820-1990

Kjelde: Historisk statistikk 1994, tabell 3.23 Forventet gjenstående levetid for menn og kvinner på utvalgte alderstrinn