Gå til Innhald , Litteraturliste

Fotnotar:storfag

1 Peter Laslett, Household and family in past time, Cambrigde 1972: Preface xi.

2 Først i Family life and illicit love in earlier generations frå 1977 refererer Peter Laslett til Noreg og Michael Drake sine granskingar, jfr. fotnote 9 s. 28 og tabell 1.6 s. 32-33.

3 I første rekkje av Sølvi Sogner for Rendalen og Lisbeth Higley for Ullensaker, Marianne Erikstad for Nord-Norge, Ståle Dyrvik på materiale frå Etne, Olav Tysdal for Stor-Sandnes og Gunnar Morsund for Nordvestlandet.

4Peter Laslett, Family life and illicit love in earlier generations, Cambrigde 1977: 12-49.

5Richard Wall, Family forms in historic Europe, Cambrigde 1982: 46-63.

6Peter Laslett, The family as a knot of individual interests, i Robert McC. Netting et. al., Households, Berkeley 1984.

7John Hajnal, European marriage patterns in perspective, i D. V. Glass and D.E.C Eversley, Population in history, London 1965: 101-140.

8 Rolf Danielsen et. al., Grunntrekk i Norges historie, Oslo 1991: 209.

9 Ståle Dyrvik, Historisk demografi, Bergen 1982: 183

10 Lawrence Stone, The Family, sex and marriage in England 1500-1800, London 1977:23-26. Michael Anderson, Approaches to the history of the western family 1500-1914, London 1980: 36-38.

11 Peter Laslett, Household and family in past time, Cambrigde 1972: Preface xi.

12 I denne oppgåva er omgrepet hushaldstruktur knytta til Laslett sin hushaldsklassifikasjon, medan omgrepet hushaldsamansetning er knytta til inndeling av hushaldet i dei ulike personkomponentane - hovudperson, make, barn osb. Laslett har delvis skild dei to analysemåtane med omgrepa "structure" og "composition". I fleire av dei norske granskingane, t.d Dyrvik i Historisk Demografi s. 187 vert omgrepet hushaldstruktur nytta for det eg her har kalla hushaldsamansetning.

13 Peter Laslett, ibid 1972: 17-22. Le Play har sjølv framstillt dette i Les ouvriers Europeens og La reforme Sosiale.

14 Peter Laslett, ibid 1972: Preface xi.

15 Tamara Hareven, The History of the Family and the complexity of Social Change, Journal of Family History 199?: 102

16 Lawrence Stone, Family, Sex and Marriage in England 1500-1800, London 1977: 23-26.

17 Peter Laslett, Household and family in past time, Cambrigde 1972: 58-62, 85, og Family life and illicit love in earlier generations, Cambrigde 1977: 22-26.

18 Peter Laslett, Ibid 1972: 59.

19 Ståle Dyrvik, Historisk demografi, Bergen 1983: 194.

20 Sølvi Sogner, Folkevekst og flytting, Oslo 1979: 281.

21 Peter Laslett, Household and family in past time, Cambrigde 1972:18. Laslett åtvarar sterkt mot å gjere slutningar om utviklingssyklus (5b+5a+4a) på basis av kjelder utan tidsutstrekning (t.d folketeljingar), jfr. Ibid s. 32-33.

22 Lutz K. Berkner, The stem family, The American Historical Review Vol 77. No. 2, 1972: 405-407.

23 Sølvi Sogner, Folkevekst og flytting, Oslo 1979: 283.

24 Lutz K. Berkner, The Stem Family, American Historical Review 1972: 407.

25 Reinhard Sieder og Michael Mitterauer, The reconstruction of the family life course, i Richard Wall, Family Forms in Historic Europe, Cambrigde 1983: 324.

26 Sølvi Sogner, Folkevekst og flytting, Oslo 1979: 284.

27 Eli Fure, Gamle i flergenerasjonsfamilier - en seiglivet myte?, Historisk Tidsskrift, 1, 1986: 34.

28 Sølvi Sogner, Folkevekst og flytting, Oslo 1979: 301-302.

29 Sølvi Sogner, Ibid: 424-430.

30 Ståle Dyrvik, Historisk demografi, Bergen 1983: 195-197.

31 Olav Tysdal, Befolkningsutviklingen i Sandnes og deler av Høyland 1801 til 1875, Bergen 1990: 72-75.

32 Sølvi Sogner, Far sjøl i stua og familien hans, Oslo 1990: 24-29: Bestemmelsen om binding av skatt til matrikkelskyld i 1670 og forordningane av 1764/1769 om bruksdeling (skylddeling) av eigedomen mellom barna.

33 Eilert Sundt, Om giftermål i Norge, Oslo 1975: 264.

34 John Hajnal, European marriage patterns in perspective, London 1965: 101-140.

35 John Hajnal, Ibid: 133.

36 Michael Drake, Population and Society in Norway, Cambrigde 1969: 78.

37 Svein Gabriel Øygarden, Avaldsnes 1758-1801, Bergen 1979: 83

38 Sølvi Sogner, Folkevekst og flytting, Oslo 1979: 340.

39 Eilert Sundt, Om giftermål i Norge, Oslo 1975: 264.

40 Eilert Sundt, Ibid: 260-280.

41 Sølvi Sogner, Familiemønsterets utvikling i Norge, i Kirke og Kultur, 1983 88. årgang, s. 581.

42 Sølvi Sogner, Ibid, s. 581.

43 Michael Drake, Population and Society in Norway 1735-1865, 1969: 133-134.

44 Eilert Sundt, Om giftermål i Norge, Oslo 1975: 252.

45 Peter Laslett, Household and family in past time, Cambrigde 1972:52-53 og Family life and illicit love in earlier generations, Cambrigde 1977: 13, 27-29, 39-43.

46 Peter Laslett, Family life and illicit love in earlier generations, Cambrigde 1977: 42.

47 Norges Offisielle Statistikk B134, Folketeljinga 1801 Ny bearbeiding, Oslo 1980: 147-149.

48 Eilert Sundt, Om giftermål i Norge, Oslo 1975: 320, 327-328

49 Eilert Sundt, Ibid: 317.

50 Gerhard Kjølås, Stranda bygdebok II Liv og Lagnad, Oslo 1979: 296.

51 Peter Laslett, Family life and illicit love in earlier generations, Cambrige 1977: 30-31.

52 Jan Oldervoll,. Det store oppbrotet, Oslo 1980: 104-105

53 Peter Laslett, Family life and illicit love in earlier generations, Cambrige 1977: 34.

54 Eilert Sundt, Om giftermål i Norge, Oslo 1975: 318-328

55 Hans Magne Kvalvåg, Tjenere som samfunnsgruppe 1711, Bergen 1974: 158.

56 Eilert Sundt, Om giftermål i Norge, Oslo 1975: 180.

57 Eilert Sundt, Ibid: 298.

58 Hans Magne Kvalvåg, Tjenere som samfunnsgruppe 1711, Bergen 1974: 73.

59 Jan Oldervoll, Det store oppbrotet, Oslo 1980: 104.

60 Peter Laslett, Household and family in past time, Cambrigde 1972: 56-58.

61 Richard Wall, Family forms in historic Europe, Cambrigde 1983: 46. Denne boka har eg desverre ikkje fått tak i, men eg har hatt fotokopi av kapittel 1 (introduksjonen) og kapittel 10 (artikkelen til Sieder og Mitterauer). John Hajnal sine synspunkt (Kapittel 2) har eg derfor ikkje kjennskap til.

62 Peter Laslett, Family life and illicit love in earlier generations, Cambridge 1977: 30.

63 Ståle Dyrvik, Historisk demografi, Bergen 1983:187 (Etne) og Sølvi Sogner, Folkevekst og flytting, Oslo 1979: 291.

64 Michael Drake, Population and society in Norway 1735-1865, Cambrigde 1969: 116.

65 Sølvi Sogner, Far sjøl i stua og familien hans, Oslo 1990: 37.

66 Eli Fure, Gamle i flergenerasjonsfamilier, Historisk Tidsskrift, hefte 1 1986: 29-30.

67 Richard Wall, Family forms in historic Europe, Cambrigde 1983: 60.

68 Sølvi Sogner, Familie, husstand og befolkningsutvikling, Heimen XVII, 1978: 708

69 Peter Laslett, Household and Family in past time, Cambrigde 1972: 31 og Family life and illicit love in earlier generations, Cambrigde 1977: 96.

70 Eilert Sundt, Om dødeligheden i Norge, Oslo 1975: 107 og Om giftermål i Norge, Oslo 1975: 298-299.