[an error occurred while processing this directive] : Undervisning : HIS113 : Forelesingar : Grunnleggingsproblematikken/Private og anlagte byar

Ressursar til Grunnleggingsproblematikken/Private og anlagte byar

I forelesinga vil eg leggje vekt på dei anlagte byane sin fysiske struktur, og samanhengen mellom politisk ideologi og ideelle bystrukturar (byarkitektur). Eit anna viktig moment er også samanhengane mellom fysisk struktur og bakgrunnen for bygrunnlegginga; t.d. handel, religion, handelspolitikk og millitære og forsvarsmessige omsyn. Og dinest: "Småføydalisme" er ein merkelapp som er nytta på norske småbyar i perioden? Kva betyr det og er det ein god merkelapp?

Forelesing som HTML-visning til skjerm
Forelesinga som støtteark i pdf-format (utskrift)

Sentrale tema og omgrep

 • Anlagt by
 • Festningsby, fyrsteby, privat by
 • Føydalisme, småbyføydalisme, paternalisme
 • Kjøpstad, ladestad. Privilegier
 • Sprørsmål til pensum:
  I kven sitt/sine bilde er dei tidleg moderne byane laga? (Carter)
  Carter nemner tre kategoriar anlagte byar? Kva karakteriserer desse kategoriane av bygrunnleggingar? Samanlikn Carters kategoriar for ein "founded" by med Sogners kjenneteikn for "anlagte" norske byar.
  Kva er ein "privat by"? Definerer Eliassen "Føydalisme" ? Kva legg Eliassen i begrepet?
  Kva er cirkumferens (indre og ytre)?
  Kva var drivkreftene bak grunnlegginga av Kristiansand?

  Diagram og kart

  Idealbyen: Sforzinda av Filarete
  Norge: Byvekst 1500-1800
  Norden: Byar kring 1700
  Risør og Risør tegnet af Bergensmand Jfr. Finn-Einar Eliassen, Norsk Småbyføydalisme
  Norge: Folketal 1801 i kjøpstader og ladestader

  Sentralt pensum

  Harold Carter, An Introduction to Urban Historical Geography, 1982. (Kompendium). Kapittel 6. Særleg punkt 6.1 og 6.2 er relevant.
  Eliassen, Finn-Einar (1999). Norsk småbyføydalisme? : grunneiere, huseiere og husleiere i norske småbyer ca 1650-1800. Oslo. (Kompendium). Kart som Eliassen referer til: Risør og Risør tegnet af Bergensmand
  Ole Degn, De nyanlagte byer og byudviklingen i Danmark 1600-1800, i Grethe Auth én Blom: Urbaniseringsprosessen i Norden Del 2 De anlagte steder på 1600-1700-tallet, 1977. (Kompendium). Mest relevant er artikkelsidene 9-25.
  Bjørn Sogner, De ”anlagte” byer i Norge 1600-1800, i Grethe Authén Blom: Urbaniseringsprosessen i Norden Del 2 De anlagte steder på 1600-1700-tallet, 1977. (Kompendium). Nok ikkje den mest inspirerande artikkelen på pensum, og særs detaljert på cirkumferens-problematikken.

  Kjelder

  Religiøse flyktningar i Europa: Utdriving av jødar frå Spania
  Christian den V norske lov, 5 bok - 3. kapittel Om Jøder og Tatere

  Leigekontrakt: Forordning 1750 om husmenn

  Privilegier: Generelle byprivileg 1662,
  Bergen bys privilegier
  Søknad om konfirmasjon på Christiansand bvs privilegier
  Christiansands grunnlegging: Christian 4, "grunnleggingsbrev"

  Internett-ressursar

  Definisjonar, sjå pensum men og Pax Lekiskon på NorgesLexi
  Byprospekt i Hogenberg og Braun, Civitates orbis terrarum, bind IV
  Palmanova, Italia: Offisiell byside , Informasjon på engelsk
  Fredrikshamn eller Hamina i Finland
  Remostranten.org Menigheten i Frederiksstad
  Zamosc Offisiell byside

  Ordbok

  Vanskelege ord i pensum?

  epitome,
  gnomon ,
  mandala,
  anamnesis

  Lenker

  [an error occurred while processing this directive] Tuesday, 25-Sep-2007 11:13:44 CEST [an error occurred while processing this directive]