Gullhornet og Gullskoen runefontar / Gullhornet and Gullskoen runic fonts


Bakgrunn / Background

Dette er ei felles side for dei to runefontane Gullhornet og Gullskoen, utarbeidde av Odd Einar Haugen. Desse fontane vart utvikla på 1990-talet, før Unicode i 2000 tok inn eit utval på 81 runer i v. 2.0 av sin standard. Sjølv om Gullhornet og Gullskoen ikkje er Unicode-konforme, kan dei framleis vere til nytte, ettersom dei inneheld fleire teikn enn det som no er i Unicode-standarden, og dei kan dessutan lastast ned og brukast gratis. Men den som finn alle nødvendige teikn blant dei 81 som er i Unicode-standarden, bør nøye vurdere å bruke denne kodinga. Då må ein rett nok ha tilgang på ein font som faktisk har desse teikna, og slike fontar er det førebels ikkje så mange av og den typografiske utforminga kan vere skiftande. Sjå den høgre spalta for nokre nyttige lenkjer.

This is an introductory page for the two runic fonts Gullhornet and Gullskoen, made by Odd Einar Haugen. These fonts were developed in the 1990s, before the Unicode Standard in 2000 added a selection of 81 runes (version 2.0 of the Standard). Even if Gullhornet and Gullskoen are not Unicode conformant they may still be of some use since they contain more characters than the present selection in the Unicode Standard and since they can be downloaded and used free of charge. Those who find all characters they need among the 81 runes in the Standard should seriously consider using this encoding. However, this requires a font which actually contains the runes, and there are not too many fonts of this type and the typographical quality may be variable. The column to the right contains some useful links in this matter.


Fontsider / Font pages

Merk at dei noverande versjonane av Gullhornet og Gullskoen (til liks med det store fleirtalet av tilgjengelege runefontar) ikkje er Unicode-konforme. Dei kan brukast saman med Unicode-konforme fontar, men tekst skriven i Gullhornet og Gullskoen kan ikkje overførast til ein Unicode-konform font utan ein omfattande søk-og-erstatt-prosedyre.

Please note that Gullhornet and Gullskoen (as almost any other runic fonts) are not Unicode conformant. They can be used along with Unicode conformant fonts, but text written in Gullhornet and Gullskoen can only be converted to a Unicode conformant font after a complete search-and-replace procedure.

Gullhornet - eldre runer (Norwegian text)
Gullhornet - older runes (English text)

Gullskoen - yngre runer (Norwegian text)
Gullskoen - younger runes (English text)

 

Fontsnekrar / Font carpenter

Odd Einar Haugen
Universitetet i Bergen / University of Bergen
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium / Department of linguistic, literary and aesthetic studies


Runer i Unicode / Runes in Unicode

Unicode har gjort standarden lett tilgjengeleg på sine sider. Frå denne sida kan ein også laste ned alle kodekart som PDF-filar.

Unicode has made the standard easily accessible on its site. From this site, all code charts can be downloaded as PDF files.

Unicode site
Runic code chart (PDF file)


Runefonter i Unicode / Unicode runic fonts

Alan Wood har ei svært nyttig og omfattande nettside om Unicode og fontar i ulike program og operativsystem. Han har også ei testside for Unicode-konforme runefontar, der han fører opp mange av dei fontane som finst på marknaden. Nokre av desse er gratis tilgjengelege, som f.eks. Hnias av Lars Törnqvist, Stockholm.

Alan Wood maintains a very useful and comprehensive web site on Unicode and fonts in various applications and operating systems. He also offers a test page for Unicode conformant runic fonts where he lists many of the fonts which are available. Some of these fonts are free, e.g. the Hnias font by Lars Törnqvist, Stockholm.

Alan Wood: Main site
Alan Wood: Test page for runic fonts
Lars Törnqvist: hnias font (Unicode conformant)

 


Oppretta Created 03.12.2004 av by OEH.
Sist oppdatert Last update 01.11.2011 av by OEH.