Huskeliste for PhD-studiet, kandidater og veiledere ved IFT

 

Følgende er ment som en oversikt over de viktigste formelle tingene som kandidat og veileder må passe på i forbindelse med doktorgradsstudiet. Dokumentet er ikke ment som en erstatning for å lese reglementer!

Vi forutsetter at veileder kan være behjelpelig med oversettelse for ikke-norskspråklige kandidater. Ellers kan man finne en del informasjon på engelsk på denne siden: http://www.uib.no/mnfa/research/postgraduate.php

 

Generelt er kandidater og veiledere pliktig til å holde seg orientert om gjeldende reglement, retningslinjer og rutiner som gjelder for doktorgradsstudiet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiB:

 

Reglement for PhD-graden ved Universitetet i Bergen finner man under pkt. 3.2.1 i universitetets regelsamling http://regler.uib.no/regelsamling/show.do?id=193. Her finner man også engelsk oversettelse.

 

Retningslinjer for kandidater tatt opp til graden philosophiae doctor (PhD) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet:

http://www.uib.no/mnfa/research/forskerutdanning/reglementer/MN-retningslinjerPhD.htm

Engelsk versjon: http://www.uib.no/mnfa/stab/Forskerutdanningsutvalg/MN-retningslinjerPhD-engelsk.pdf

 

 

For mer utfyllende beskrivelser viser vi til

 

Fakultetets generelle informasjonsside om forskerutdanning: http://www.uib.no/info/forskning/forskutd.html

 

 

1.    Søknad om opptak

 

Søker må ha karakter C eller bedre på spesialisering i bachelor, master skriftlig og muntlig.

Søknad skal leveres innen 3 mnd etter tilsetting i stipendiatstilling.

 

Her kan du finne søknadsskjemaet: http://www.uib.no/mnfa/skjema/ (trykk på linken 'PhD')

Engelsk versjon: http://www.uib.no/mnfa/skjema/ApplicationPhD.htm

 

Vedlegg til søknad ( være med):

 

Dette må du huske på:

 

For søkere med norsk utdanning blir søknad sluttbehandlet ved Institutt for fysikk og teknologi. Dersom utdanningen hovedsakelig er fra utlandet blir søknad etter behandling ved Institutt for fysikk og teknologi videresendt og sluttbehandlet ved fakultetet.

 

Dersom søkeren blir tatt opp skal det fylles ut Avtale ved opptak til organisert forskerutdanning ved Universitetet i Bergen:  http://www.uib.no/forskningsutvalget/skjema/PhD-avtale%20ved%20opptak.doc

Engelsk: http://www.uib.no/forskningsutvalget/skjema/PhD-agreement.doc

Avtalen fylles ut og leveres instituttet innen 6 uker etter opptak. Signeres av kandidat og alle veiledere før levering. Dersom kandidaten har ekstern finansiering (Forskningsrådet regnes her ikke som ekstern), eller har arbeidsplass ved annen institusjon, skal del C også fylles ut (signeres også av ekstern part).

Stipendiater finansiert av Norges forskningsråd eller EU skal fylle ut Erklæring om overdragelse av rettigheter…. Skjema for hhv. Forskningsrådet og EU fins på følgende sider:

Engelsk: http://www.uib.no/forskningsutvalget/skjema/Erkl-rettigheter-NFR-eng.doc

Direkte linker (NFR): http://www.uib.no/forskningsutvalget/skjema/Erkl-rettigheter-NFR.doc

og (EU): http://www.uib.no/forskningsutvalget/skjema/Erkl-rettigheter-EU.doc

 

2.    Underveis

 

·      Årsrapport skal leveres hvert år innen 15. januar. Kandidater som ikke leverer får sin studierett terminert.

Skjema finnes på http://www.uib.no/mnfa/skjema/PhD_administrasjon/arsrapport.doc
Engelsk: http://www.uib.no/mnfa/skjema/PhD_administrasjon/arsrapport_engelsk.pdf
Veileder skal også sende separat årsrapport, basert på samme skjema. (For å forenkle arbeidet kan kandidater sende kopi av side 1
av rapporten til veileder.)

·      Dersom kandidaten avviker fra den opplæringsplanen som er godkjent skal søknad om endring av plan sendes.

 

·      For emner/kurs avlagt utenfor UiB samt elementer i del II (formidlingsdelen) skal det, etter fullføring, søkes om godkjenning av studiepoeng. Det stilles krav til dokumentasjon: Tilfredsstillende rapport fra konferanse eller lignende, godkjent av veiledningskomiteen, er nødvendig for dokumentasjon. Program for konferanse, dokumentasjon/bekreftelse på deltakelse på kurs, kopi av poster eller abstract kreves for godkjenning av studiepoeng.

 

·      6 måneder før planlagt disputas sender kandidaten søknad om godkjenning av opplæringsdelen. Dersom ikke alle aktiviteter er gjennomført, legger kandidaten ved en plan for fullføring av opplæringsdelen.

For alle aktiviteter skal antall studiepoeng, år og semester føres opp. For spesialpensum må tittel føres opp.

 

Alle søknader sendes til Forskerutdanningsutvalget (FU) ved IFT.

 

3.    Innlevering