Plan for uke 42, MAT111

Tema: Deleksamen (aka "midtveisevaluering") og Omdreiningslegemer.

Ingen undervisning tirsdag denne uken. Onsdag snakker vi om kapittel 7, spesielt om volumer ved skive- og sylinderskallmetoden (se under).

Seminarene går som ordinært, og vil snakke om midtveisvurderingen.

Midtveisevaluering 17. oktober, kl. 09:00-11:00 (husk å møte opp minst ett kvarter før evalueringen starter).

Studentene fordeles etter etternavn i eksamenslokalene:

(avsluttende eksamen er onsdag 19. desember (09:00-13:00)).

To vanlige spørsmål om eksamen (se også MNFs eksamensorientering):

# Q: Kva hjelpemiddel er det lov å bruke på deleksamen og eksamen?

A: På eksamen i MAT111 er det lov å ta med læreboka, men ikkje formelsamlingar. Det er berre lov å nytta enkel kalkulator. Det vil bli nytta gjennomslagsark på eksamen, ta derfor med kulepenn til å skrive med!

# Q: Korleis vert karakteren satt? Kva må til for å stå i kurset?

A: Det vil ikkje bli gitt separate karakterar på dei to eksamensdelane. Det som vil skje er at det på kvar del vert gitt ein prosentpoengscore, og desse vil bli vekta mot kvarandre til slutt ved at resultatet på deleksamen vil telje 20 % medan resultatet på den avsluttande eksamenen vil telje 80 %. For at ein student skal stå på kurset må den vekta prosentpoengsummen vere større enn eller lik 40. MERK: Også studentar som får mindre enn 40 prosentpoeng på deleksamenen vil få lov til å gå opp til den avsluttande eksamenen. Sjølv om det ikkje vert gitt ein eigen karakter på deleksamenen vil det vere høve til å sjå korleis de ligg an; det vil bli kunngjort ein oversiktar med kandidatnummer og prosentpoengsum.

Tema: Omdreiningslegemer