<< >> Title

-N-

na 1
ná, nán NDAN
nahta NAK
nai NAY (Not same word as nai in Namárië.)
naike NÁYAK
naikele NÁYAK
naikelea NÁYAK
naina- NAY
naire NAY
nak- NAK
nalláma, nallama LAM
[ñalme] ÑGAL/ÑGALAM
namba, namba- NDAM
Nambarauto RAUTÂ
nan- (prefix) NDAN
Nanar DAN
nanda NAD
ñanda- ÑGAN/ÑGÁNAD
ñandaro ÑGAN/ÑGÁNAD
ñande ÑGAN/ÑGÁNAD
ñandele ÑGAN/ÑGÁNAD
ñandelle ÑGAN/ÑGÁNAD
nangwa NAK
nár NAR1
naraka NÁRAK
narda SNAR
náre NAR1
narki NÁRAK
narmo, ñarmo ÑGAR(A)M
narqelion, Narqelion NAR1, KWEL (LAS1)
nasse NAS
nasta (1) NAS (2) SNAS/SNAT (different meanings)
nasta- NAS
nat 2
natse NAT
nauko NAUK
naule ÑGAW
ñauro ÑGAW
nause NOWO
nauta NUT
nel- (prefix) NEL
nelde NÉL-ED
Neldion LEP/LEPEN/LEPEK
nelet pl. nelki NÉL-EK
nelki pl. of nelet NÉL-EK
nelle NEN
neltil pl. neltildi TIL (pl. also under NEL)
nén (nen-) NEN
nenda (1) NEN (2) [DEN] (different meanings, the latter struck out)
nende (1) NEN (2) [DEN] (different meanings, the latter struck out)
nengwe pl. nengwi NEÑ-WI
nengwea NEÑ-WI
nér pl. neri NDER, DER, NI1
nerte NÉTER
nése NETH
Nessa NETH (NI1)
nessa NETH
Nessaron LEP/LEPEN/LEPEK
nesse NETH
nessima NETH
neuma SNEW
neuna NDEW
neuro NDEW
NI1, INI (NÊR)
nie NEI
nieninqe NEI, NIK-W
Nienna NEI
-nil NIL/NDIL
nilda NIL/NDIL
nilde NIL/NDIL
nildo NIL/NDIL
nilme NIL/NDIL
nilmo NIL/NDIL
ninde NIN-DI
ninqe NIK-W
ninqisse NIK-W
ninqita- NIK-W
ninqitá- NIK-W
niqe NIK-W
níre NEI
nirwa NID
nis pl. nissi NI1, NDIS-SÊ/SÂ, NIS (NÊR)
níte NEI
no
nó pl. nówi NOWO
noa NOWO
noi NAY
nóla NDOL
ñóla ÑGOL
ñoldo ÑGOLOD
Noldomíre ÑGOLOD
ñóle ÑGOL
ñolwe ÑGOL
nóre NDOR, , BAL
norno DÓRON
norsa NOROTH
nosse
not- NOT
nóte NOT
nulda DUL
nulla DUL, NDUL
númen, Númen NDÛ (MEN)
Númenóre NDÛ
númenya NDÛ
nún
nuntikse TIK
núra
núro NDÛ
Nurqendi
nuru, Nuru ÑGUR
Nurufantur ÑGUR, SPAN
núta NDÛ
núte NUT
nutin NUT
nwalka ÑGWAL
nwalya- ÑGWAL
nyano (prob. misreading for nyaro) NYAD
nyar- NAR2
nyáre NAR2
nyarin NAR2
nyarna NAR2
*nyaro - see nyano
nyelle NYEL
nyello NYEL


<< >> Title