<< >> Title

-O-

o-/ó- (prefix)
ohta KOT (> KOTH), OKTÂ
[ohtakaro] KAR
oi OY
oia OY
Oiakúmi OY
oiale OY
Oiolosse OY
oira OY
oire OY
Olofantur ÓLOS, SPAN
olor LOS, ÓLOS
olos GOLOS
olosse GOLÓS (LOT[H])
olwa GÓLOB
óma OM
óman pl. amandi (prob. misreading for *omandi) OM
-on (ending) 3O
ondo GOND
óne pa.t. of onta ONO
onna ONO
onóne , THEL/THELES
onóro , TOR ()
onot- NOT
onta- (pa.t. óne, ontane) ONO
ontani (misreading for ontari) pl. of ontaro, ontare ONO
ontare ONO
ontaro ONO
opele PEL(ES)
óre ORO
orko pl. orqi ÓROK
orme GOR
orna GOR
orne ÓR-NI
Orome ORÓM (ROM, TÁWAR)
oron pl. oronti ÓROT
orqi pl. of orko ÓROK
orta- ORO
orto ÓROT
oselle THEL/THELES; o-selle
osse, Osse GOS/GOTH
osto OS
otornasse TOR
otorno TOR; o-torno
Otselen OT/OTOS/OTOK
otso OT/OTOS/OTOK
[ovesta] WED (struck out?),


<< >> Title