Handbok i norrøn filologi (2013)

www.nofihandbok.no


Trykkfeil og tilføyingar

Det er knapt mogleg å produsere ei bok utan trykkfeil, men førebels har vi ikkje blitt slått i bakken av trykkfeila i denne utgåva. Men nokre er det dessverre, og her tek vi med både stort og smått. Teiknet “>” er brukt med tydinga “skal rettast til”. Elles er “sp.” forkorting for “spalte” og “l.” for “linje”.

 

s. 213, første linje i transkripsjonen i ill. 4:11: Her skulle også ordet "docere" ha stått i halvfeit skrift (ettersom det er i rein karolingisk minuskel)

s. 222, sjette linje i transkripsjonen i ill. 4:17: her ville ein vente nominativs-r i ordet "konungen", så det kunne ha vore transkribert som "konung<r>en" med spissparentesar rundt den tilføydde "r"

s. 305, tekstboksen om dei eldste bevarte norrøne handskriftene: I denne lista kunne ein gjerne ha teke med GKS 1374 4to, der ein på bl. 62v finn eit oversyn frå ca. 1175 over eigedommane til Munkeliv kloster i Bergen; eit utdrag er attgjeve i faksimile på s. 220 av handboka

s. 312, l. 6: Viðrøða øðru ok hugrekkis > Viðrøða æðru ok hugrekkis (med aksentar over "ø" i "-røða" og over "æ" i "æðru")

s. 320, l. 7 nedanfrå: grunnstokker > svillstokker

s. 324, l. 5 nedanfrå: utrykk > uttrykk

s. 326, l. 5: andskótans > andskotans

s. 334, l. 6: den aller viseste klerken > den viseste klerken

s. 337, l. 23: hann var drepin > hann var drepinn

s. 337, l. 28: med óári > með úári

s. 338, l. 11: Bellum Jurgurthinum > Bellum Jugurthinum

s. 339, l. 24: kong Svein Eiriksson > kong Eirik Sveinsson

s. 339, l. 8 nedanfrå: Joh 20,38-42 > Joh 19,38-42

s. 358, l. 12-13 nedanfrå i biletteksten: stryk "som vi ser på dette fotografiet", ettersom dei to nemnde linjene er på den andre sida av steinen - som vi kan sjå her:

s. 360, l. 10 nedanfrå: I tabellen på dei to neste sidene > I tabellen på denne og neste side

s. 386, l. 4 nedanfrå: Hallfreðr vandræðaskáld > Hallfreðr vandræðaskáld (med aksent over "æ" i "-ræða-")

s. 395, tittel i tekstboks: Eitt omgrep - 38 heite > Eitt omgrep - 40 heite

s. 534: dei to første blanklinjene skal strykast, slik at sida byrjar med "Landskapsnamnet ..."

s. 612, l. 9 nedanfrå: i det andre ordet i denne linja, "mælti" skulle også "æ" ha stått i kursiv

s. 620, l. 2-3 nedanfrå: Uheldig orddeling; burde ha vore "nord-vestlandsk"

s. 625, l. 2: Ein av dei store endringane > Ei av dei store endringane

s. 625, l. 21: oftast er skriven...: Det første teiknet her er heilt riktig ein ligatur av "a" og "o" (i kursiv), medan det neste teiknet er feil - det skal vere den same ligaturen, men med aksent i tillegg

s. 629, l. 2 under mellomtittelen "TEKST 5": Registerbandet til Ordbog over det norrøne prosasprog (København 1989, s. 469) daterer dette handskriftet til ca. 1225-1250

s. 729: Den rette tittelen i Jørgensen (2002) skal vere "Sagalitteratur som forskningsmateriale"

s. 737: Den rette tittelen i Noreen (1923) skal vere: "Altisländische und altnorwegische Grammatik"

s. 775, sp. 2 (registeret): Viðrøða øðru ok hugrekkis > Viðrøða æðru ok hugrekkis (med aksentar over "ø" i "-røða" og over "æ" i "æðru")

 


Oppretta 10.03.2015.
Sist oppdatert 10.06.2015 av OEH.