INNHALD

 

 

 

Første sidene

 

Forord

7

Helge Sandøy: Opning av konferansen

9

Ingemund Gullvåg: Språk og normar: eit filosofisk synspunkt

12

Frans Gregersen: Mr. Gregerson goes to Geilo eller: om sprogplanlægning og ideologi

35

Tove Bull: Prinsipp og ideologiar bak norsk rettskrivingsnormering

66

Eric Papazian: Norsk språknormering i dag. En analyse av Norsk språkråds normering av bokmål det siste tiåret

86

Arne Torp: Fagnemnda i Norsk språkråd – ein forsvarar av status quo?

 

110

Jørn Lund: Statsstyring, markedsmekanismer og brugsbehov. Om låneordsproblemet: Forholdet mellem purisme og liberalisme i de nordiske sprog

115

Oddrun Grønvik: Lånordproblemet i norsk. Gruppering og systematisering av lånord og ulike måtar å ta stilling til dei på i normeringa

141

Johan Myking: Terminologi som normeringsproblem. Ideologiar og prinsipp bak terminologiarbeidet i Noreg

163

Wilhelm Gerdener: Nynorsk purisme: Det historiske grunnlaget for ordtilfangsnormeringa

197

Kjell Ivar Vannebo: Oppsummering av konferansen

206

Deltakarane på konferansen

210